EN

HE Dubrovnik

HE Dubrovnik je akumulacijska visokotlačna derivacijska HE s dva agregata (svaki u današnje vrijeme s 126 MW),a  strojarnica se nalazi u mjestu Plat između Dubrovnika i Cavtata, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. HE Dubrovnik koristi vode koja pripadaju slivu rijeke Trebišnjice. Objekti  HE Dubrovnik su smješteni u dvije države: brana Gorica s kompenzacijskim bazenom i ulazna građevina je u Federaciji Bosne i Hercegovine, dovodni tunel s armiranobetonskim cjevovodom je dijelom u FBiH, a dijelom u Republici Hrvatskoj, dok su vodna komora, tlačni cjevovod, strojarnica, odvodni tuneli i lukobran u RH.

Podzemna strojarnica HE Dubrovnik izvedena je kao složena građevina do koje se dolazi pristupnim tunelom dužine 520 m. Strojarnica je smještena u podzemlju i predviđena je za četiri proizvodne jedinice od čega je za sada realizirana I. faza 1969. godine sa dvije proizvodne jedinice (A i B) s Francis turbinama koje su prvotno imale svaka po 108 MW.

Revitalizacijom HE Dubrovnik 2013-2015.g. ugrađene su dvije Francis turbine instaliranog protoka 2x 55m3/s i nazivnog pada 269,52 m. Raspoloživa snaga HE Dubrovnik je 2x126 MW (2x117,5 MW ako rade oba agregata). Agregat A radi za EES RH, a agregat B za EES FBiH. Uz glavne agregate u elektrani rade i dva kućna agregata s Pelton turbinama snage po 1 MW.

HE Dubrovnik EES-u RH može pružiti pomoćne usluge (tercijarna regulacija, mogućnost otočnog pogona i crnog starta).

Energetska veza elektrane s elektroenergetskim sustavom Republike Hrvatske izvedena je kabelskom vezom od rasklopnog postrojenja RP 110 kV i 220 kV HE Dubrovnik do TS Plat u duljini 950 m, a s elektroenergetskim sustavom Republike Bosne i Hercegovine dalekovodnom vezom od rasklopnog postrojenja RP 110 kV i 220 kV HE Dubrovnik do RP Mokro polje, u duljini 12 km.

HE Dubrovnik ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Dubrovnik organizacijski je povezana s HE Zavrelje koja je smještena nedaleko od strojarnice. HE Dubrovnik je zbog specifičnog značaja organizacijski samostalan pogon koji izravno pripada Sektoru za hidroelektrane.
 

Osnovni podaci


Proizvodno postrojenje: HE Dubrovnik A
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 126
117,5 (ako rade oba)
Sliv: sliv Trebišnjice (FBiH)
Tip elektrane: akumulacijska visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok [m3/s]: 48
Godina puštanja u pogon / revitalizacija: 1965. / 2015.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 

 
Proizvodno postrojenje: HE Dubrovnik B za FBiH
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 126
 117,5 (ako rade oba)
Sliv: sliv Trebišnjice (FBiH)
Tip elektrane: akumulacijska visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 48
Godina puštanja u pogon/revitalizacija: 1965. / 2013.
EES spoj glavnih agregata: FBIH 110 kV 

Kontakt


HE Dubrovnik (upravna zgrada)
Ulica dr. Ante Starčevića 7, 20000 Dubrovnik

HE Dubrovnik
Igrište 8, 20207 Mlini
tel:  020 46 86 00
fax: 020 42 29 78

Karta