EN

TE-TO Osijek

Termoelektrana – toplana Osijek proizvodi električnu energiju za elektroenergetski sustav i toplinsku energiju za grijanje grada i opskrbu industrije tehnološkom parom. Nalazi se u industrijskoj zoni na istočnom dijelu grada Osijeka, jedan kilometar od rijeke Drave.

Blok A, kogeneracijski blok električne snage 45 MWel i toplinske snage 130 MWtopl, pušten je u pogon 1985. godine. Primarna mu je zadaća proizvodnja toplinske energije (u vidu ogrjevne topline i tehnološke pare za industriju), uz koju u spojenom procesu proizvodi i električnu energiju. Glavni dijelovi postrojenja su dva visokotlačna kotla kapaciteta 125 t/h pare, te parna turbina i generator nazivne snage 45 MWel. Blok  A ima mogućnost rada u otočnom pogonu, s potrošačima i na vlastitu potrošnju. 

Blokovi B1 i B2 koji čine plinskoturbinsku elektranu (PTE) pušteni su u pogon 1976. godine, a sastoje se od dva plinsko-turbinska agregata, koji kao gorivo mogu koristiti prirodni plin i ekstra lako loživo ulje. Nazivna snaga svakog agregata je 25 MWe. Agregati imaju mogućnost „crnog” starta i rada u otočnom pogonu, a moguć je i rad u kompenzacijskom pogonu. Iznad plinskih turbina ugrađen je kotao utilizator (kotao na otpadnu toplinu - KNOT), koji iskorištava izlaznu temperaturu ispušnih plinova plinske turbine, te omogućuje proizvodnju pare u spojenom procesu. Istovremeno, kotao može iskorištavati izlaznu toplinu samo jedne od plinskih turbina. Pri nazivnom opterećenju plinske turbine, kotao proizvodi 56 t/h pare temperature 250 °C i tlaka 12,5 bar. Para iz KNOT-a može služiti kao tehnološka para, ali i za proizvodnju ogrjevne topline.
 
Blokovi C,D i E (SBK kotlovnica) sustav su tri parna kotla (steamblock - SBK), puštenih u pogon 1976. godine. Svaki od tri  kotla može proizvesti po 18 t/h pare temperature 250 °C i tlaka 12,5 bar, a kao gorivo se koristi prirodni plin ili plinsko ulje. Para iz SBK kotlova služi kao tehnološka para, ali i za proizvodnju ogrjevne topline.

Blok F (BE-TO Osijek), kogeneracijsko postrojenje na šumsku biomasu, pušteno je u rad 2017. godine. Sastoji se iz ložišta u kojem izgara sječka, kotla za proizvodnju pare, te parne turbine s generatorom. U kotlu se proizvodi visokotlačna pregrijana para koja služi za pogon kondenzacijske parne turbine s jednim oduzimanjem pare. Turbina preko reduktora pogoni generator koji proizvedenu električnu energiju preko blok transformatora distribuira u elektroenergetsku mrežu. Tehnološku paru temperature 250 °C i tlaka 12,5 bar oduzima se s parne turbine ili izravno iz kotla, ako turbina nije u pogonu. Vrela voda se proizvodi pri radu turbine iz ogrjevnog kondenzatora.

TE-TO Osijek ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018  te uveden Sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.
 


Osnovni podaci


Proizvodno postrojenje: TE-TO OSIJEK A, B1, B2, C, D, E
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 89
Ogrjevna toplina - nominalni kapacitet [MWtopl]: 202
Tehnološka para - nominalni kapacitet ([t/h] / [MWtopl.]): 160 / 127
Ekvivalentna raspoloživa zbirna toplinska snaga na pragu (ogrj. topl. +para) [MWtopl.]): 202
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija) i toplinska energija
Energent: Prirodni plin /loživo ulje
Godina početka proizvodnje na lokaciji: 1985.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV 
Proizvodno postrojenje:  BE-TO  Osijek F
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 3
Ogrjevna toplina - nominalni kapacitet [MWtopl]: 10
Tehnološka para - nominalni kapacitet ([t/h] / [MWtopl.]): 12 / 10
Ekvivalentna raspoloživa zbirna toplinska snaga na pragu (ogrj. topl. +para) [MWtopl.]): 10
Proizvod: Električna energija i toplinska energija
Energent: drvna bio masa
Godina početka proizvodnje na lokaciji: 2017.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
  

Kontakt


TE-TO Osijek
Martina Divalta 203, 31000 Osijek
tel : 031 24 30 22
fax: 031 50 63 68 

Karta