EN
 PP HE Sjever

PP HE Sjever

Proizvodno područje Sjever (PP HE Sjever) je organizacijski dio Sektora za hidroelektrane sa zadatkom organiziranja proizvodnih procesa održavanja i proizvodnje u grupi Glavne HE (GHE) na Dravi.

Rijeka Drava ukupne je slivne površine 42 238 km2 , a protječe kroz pet europskih država. Njena duljina u Hrvatskoj je 323 km.  Energetska proizvodnost Drave ovisi o dotoku vode iz uzvodnih hidroelektrana. Na Dravi u dijelu koji protječe kroz Republiku Hrvatsku, izgrađene su tri hidroelektrane, organizacijski povezane u GHE na Dravi:  HE Varaždin (1975. godine), HE Čakovec (1982. godine) i HE Dubrava (1989. godine).

Uz hidroelektrane, u procesima upravljanja proizvodnjom, sastavni dio PP HE Sjever je Centar proizvodnje Sjever.
 
Centar proizvodnje Sjever nadgleda, planira i upravlja radom trima hidroelektranama na Dravi sa zadaćom optimizacije i efikasnog iskorištavanja dinamike voda koje u svim dijelovima godine teku Dravom. To se odvija kroz daljinsko vođenje rada svakog agregata u sve tri HE na Dravi u realnom vremenu.

U optimizaciji iskorištavanja voda za potrebe energetike u HE na Dravi, CP Sjever ima ulogu praćenja rada HE u Sloveniji kako bi se optimalno iskoristila sva voda koja dolazi Dravom u RH pa usko surađuje sa sličnim centrom u Sloveniji (DEM).
 
Uz redovne aktivnosti operative rada agregata HE na Dravi u realnom vremenu CP Sjever prati ne samo dinamiku Drave nego i dinamiku voda svih pritoka kao i rijeke Mure koja se s Dravom spaja nizvodno, a sve s ciljem preventive i zaštite od poplava cijelog područja oko rijeke Drave pravovremenim aktivnostima sigurnog provođenja velikih vodnih valova.