EN
 PP HE Jug

PP HE Jug

Proizvodno područje Jug  (PP HE Jug) je organizacijski dio Sektora za hidroelektrane sa zadatkom organiziranja procesa održavanja i proizvodnje u hidroenergetskim sustavima sliva rijeke Cetine s akumulacijama Peruća i Buško blato, sliva rijeke Krke te na Gračačkoj visoravni i rijeci Zrmanji.   

Akumulacijsko jezero Peruća prvo je veliko akumulacijsko jezero u krškom terenu. Korisni volumen jezera značajno utječe na izravnavanje protoka Cetine na nizvodnim energetskim stepenicama od Sinjskog polja do Jadranskog mora. Akumulacijsko jezero Buško blato s reverzibilnim postrojenjem CS Buško blato nalazi se u Federaciji Bosne i Hercegovine, prikuplja vodu iz vodotoka sliva Livanjskog polja i provodi ih prema HE Orlovac.

PP HE Jug sastoji od RHE Velebit i glavnih hidroelektrana: GHE Miljacka (HE GolubićMHE KrčićHE Miljacka i HE Jaruga), GHE Orlovac (HE Peruća, HE Orlovac, HE Đale), GHE Zakučac (HE Zakučac, MHE Prančevići i HE Kraljevac).  Crpna stanica CS Buško blato organizirana je kao posebno dioničko društvo CS Buško blato d.o.o., a funkcionalno je povezana s HE Orlovac. Procesi proizvodnje u Dalmaciji su organizirani kroz Centar proizvodnje Dalmacije.

Centar proizvodnje Dalmacije (CPD)  upravlja procesima proizvodnje u 13 hidroelektrana, uključivo HE Dubrovnik, koji je organiziran kao samostalni pogon u Sektoru za hidroelektrane. U CPD-u se redovno prati stanje akumulacija, svih dotoka i stanje podzemnih voda, a optimizacija iskorištavanja raspoloživog hidropotencijala se provodi za svaki sliv posebno provodeći sve vode sigurno kroz slivove i u realnom vremenu tako da se aktiviraju agregati kako bi se zadovoljila potreba za električnom energijom.

Velika je uloga CPD-a u suradnji s Hrvatskim vodama s ciljem najveće moguće sigurnosti od poplava i vodnih valova u područjima slivova, a kod Krke se vodi računa i o posebnim uvjetima zbog potreba i posebnih uvjeta Nacionalnog parka Krka.