EN
Propisi

PropisiPravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatska elektroprivreda d.d. uređeno je sljedećim zakonima i propisima:
 • Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni tekst)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)
 • Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 25/13
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN  103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN  108/96– važe samo odredbe Glave VIII. Poslovna tajna i Glave IX. Profesionalna tajna)
 • Zakon o općem upravnom postupku  (NN 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima  (NN 20/10, 143/12, 152/14)
 • Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14)
 • Uredba 1049-2001 Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta Vijeća i Komisije
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 1/2007)
 • Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima (NN-MU 012/2009)
 • Direktiva-2003-98 EZ- Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Direktiva-2013-37 EZ - Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora