EN

HE Zeleni vir

HE Zeleni vir protočna visokotlačna derivacijska hidroelektrana snage 1,7 MW koja koristi vode potoka Curak koji pripada slivu Kupe, u Primorskoj-goranskoj županiji, nedaleko Skrada. 

Hidroelektrana se sastoji od zahvatne građevine, dovodnog kanala, vodne i zasunske komore, čeličnog tlačnog cjevovoda, strojarnice te odvodnog kanala. Za razliku od ostalih dijelova HE Gorski kotar, HE Zeleni vir nije dio hidroenergetskog sustava HE Vinodol.

S proizvodnjom električne energije HE Zeleni vir započela je 1921. godine. Ukupna raspoloživa snaga je 1,7 MW instalirana u 2 agregata, od kojih se svaki sastoji od generatora koji je preko horizontalne osovine pogonjen sa Francis turbinom. Nazivna snaga po generatoru iznosi 0,9+0,8 MW. Ovom raspoloživom snagom godišnje se prosječno proizvede 7,39 GWh električne energije (na pragu).

HE Zeleni vir ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Zeleni vir, s RHE Lepenica i CHE Fužine,  tvori organizacijsku strukturu Hidroelektrane Gorski kotar, koja je s HE Vinodol u grupi Glavne elektrane (GHE) Vinodol i dio je Proizvodnog područja Zapad.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE Zeleni vir A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 1,7
Sliv: potok Curak, sliv Kupe
Tip elektrane: protočna visokotlačna HE
Tip agregata: 2 Francis turbine
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 2x2
Godina puštanja u pogon: 1921.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 20 kV
 

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

HE Zeleni Vir
51311 Skrad, Zeleni vir bb
tel:  051 40 80 86
fax: 051 81 07 45

Karta