EN
Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Članak 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi, NN 120/16 (ZJN 2016)

U skladu sa člankom 75. ZJN 2016, sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
  •  ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.
 
Predstavnici Naručitelja su pritom:
  • čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja
  • član stručnog povjerenstva za javnu nabavu
  • druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i
  • osobe iz prethodne tri točke ovog stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.
 
Odredba članka o sukobi interesa za predstavnike naručitelja koji istodobno obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu ili predstavnike naručitelja kao vlasnike poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %, primjenjuje se na odgovarajući način i na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) navedenih predstavnika naručitelja.
 
Ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana tada NIJE riječ o sukobu interesa.
 
Prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa ne utječe na sukob interesa u smislu članka 76. ZJN 2016 odnosno tada JEST riječ o sukobu interesa.

Iznimno, sukob interesa NE postoji ako čelnik tijela naručitelja, član upravnog, upravljačkog, nadzornog tijela naručitelja ili s njim povezana osoba obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.
 
Ugovor ili okvirni sporazum o javnoj nabavi sklopljeni protivno odredbama čl. 75. – 83. ZJN 2016  su ništetni.
 
  • Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sastavu HEP grupe u sukobu interesa - ovdje