EN

HE Gojak

Hidroelektrana Gojak je visokotlačno derivacijsko postrojenje snage 56 MW smješteno 5 km sjeveroistočno od grada Ogulina u Karlovačkoj županiji. Za svoj rad koristi vode dviju ponornica, Zagorske Mrežnice i Ogulinske Dobre, koje su pregrađene branama čime su formirana akumulacijska jezera Sabljaci i Bukovnik.  Od brana tih jezera prema HE Gojak voda se do turbina dovodi podzemnim tunelom.

Objekti HE Gojak su građeni u razdoblju od 1954. do 1959. godine. Prvobitno projektirana snaga elektrane iznosila je 48 MW, a projektirani instalirani protok od 50 m3/s i neto pad 118 m. Betonski dovodni tunel, duljine 9.386 m, počinje  ulaznom građevinom Sabljaki,  nakon 2.309 m na njega se račvom spaja ulazna građevina Bukovnik te se na kraju spaja sa čeličnim tlačnim cjevovodom kojim se voda dovodi do turbina. Hidroelektrana ima agregate snage 22,5 MW, 18,6 MW, 18,6 MW te kućni agregat snage 320 kW. Instalirani protok iznosi 57m3/s, a konstruktivni neto pad 109 m. 

S ciljem poboljšanja sigurnosti rada, smanjenja gubitaka te optimiranja rada agregata, u razdoblju od 2000. do 2014. godine, revitalizirana je sva oprema i sustavi u elektrani, osim sinkronih generatora. Ugrađeni su novi blok transformatori 10,5/115,5 kV, nazivne snage 25 MVA, nove turbine (Francis, vertikalne) nazivne snage 24,1 MW i nazivnog protoka 20,5 m3/s zajedno s turbinskom regulacijom, zamijenjen je cjelokupni sustav upravljanja i nadzora te je poboljšana stabilnost i protočnost dovodnog tunela.  U razdoblju od 2017. do 2019. godine zamijenjena su sva tri sinkrona generatora s pripadajućom opremom i sustavima te su krajem 2019. završeni svi radovi na rekonstrukciji strojarnice HE Gojak.

Agregati HE Gojak su na prijenosni elektroenergetski sustav priključeni preko vanjskog 110 kV postrojenja. Srednja godišnja proizvodnja u cijelom eksploatacijskom razdoblju iznosi 198 GWh. U razdoblju nakon završene zamjene svih triju turbina, 2007. - 2017. godina, prosječna godišnja proizvodnja iznosi oko 213,5 GWh.

HE Gojak je proizvela ukupno oko 12 TWh. Omjer instaliranog protoka i srednjeg dotoka svrstava HE Gojak u hidroelektrane s tjednom regulacijom. Kada je puštena u pogon s priključkom na 110 kV mrežu predstavljala je vrlo značajan izvor električne energije u zapadnom dijelu elektroenergetskog sustava Hrvatske.

Regulacijom vodotoka, postignuta je bolja zaštita od poplava grada Ogulina i okolnih naselja. Ublažavanje štetnih utjecaja nastalih potapanjem poljoprivrednih površina uz obale rijeka Zagorske Mrežnice i Ogulinske Dobre postignuto je uređenjem sportsko rekreativnih sadržaja, poribljavanjem jezera te stalnim mjerenjem i praćenjem kvalitete vode. 

HE Gojak ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Gojak pruža i pomoćne usluge sustavu (tercijarna regulacija, crni start, otočni pogon).

HE Gojak organizacijski je vodeća elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Gojak, u kojoj su HE Lešće i HE Ozalj 1 i 2, a dio je Proizvodnog područja Zapad. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Zapad.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE GOJAK A , B, C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 56
Sliv: sliv Ogulinske Dobre i Zagorske Mrežnice
Tip elektrane: akumulacijska visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: 3 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok [m3/s]: 3x19
Godina puštanja u pogon / revitalizacija: 1954. / R 2006-2019.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
  

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

HE Gojak
Ulica bana Josipa Jelačića 4a, 47300 Ogulin
tel:  047 52 24 66
fax: 047 52 29 49

Karta