EN
Hidroelektrane

Hidroelektrane

Hidroelektrane su značajan i siguran izvor električne energije u elektroenergetskom sustavu s velikom mogućnošću prilagodbe potrebama sustava. Spadaju u obnovljive izvore električne energije s mogućnošću točnog predviđanja buduće proizvodnje što omogućuje dobro planiranje i optimizaciju proizvodnje električne energije u kombinaciji s drugim izvorima. 

Hidroelektrane su i višenamjenska postrojenja koja uz proizvodnju električne energije u velikoj mjeri obavljaju i sljedeće funkcije: opskrba vodom, obrana od poplava, zaštita zemljišta od erozije, navodnjavanje, odvodnja, promet. 

Hidroelektrana je proizvodno postrojenje, odnosno građevina za proizvodnju električne energije koja u svom sastavu ima barem jednu proizvodnu jedinicu pretvorbe energije hidropotencijala u električnu energiju te prateća postrojenja.
Transformacija energije vode kod hidroelektrana se odvija korištenjem potencijalne i/ili kinetičke energije vode koja se u vodnim turbinama (Pelton, Francis ili Kaplan) pretvara u mehaničku rotacijsku energiju, a koja se vratilom prenosi do generatora gdje se pretvara u elektromagnetskom polju u električnu energiju.

Glavni dijelovi HE su: hidrotehnički sustavi dobave i odvodnje vode, hidroagregat, generator, sustav transformacije energije prema elektroenergetskom sustavu kao i svi prateći sustavi koji osiguravaju siguran i pouzdan rad HE.

Prema tipovima hidroelektrane mogu biti protočne (bez ili s malom satnom/dnevnom akumulacijom) ili akumulacijske  (s akumulacijom, branom, vodenom komorom, zahvatom, gravitacijskim dovodom, zasunskom komorom, tlačnim cjevovodom, strojarnicom i sustavom odvodnje vode).  

Prema načinu proizvodnje se razlikuju:
  • Pribranske, kod kojih je strojarnica uz ili u brani,
  • Derivacijske, kod kojih je strojarnica izmještena dalje od brane,
  • Reverzibilne, koje su akumulacijske HE s dvije akumulacije (gornja i donja). Proizvode energiju klasično padom vode iz gornje akumulacije, ali mogu raditi i kao crpke koje crpe vodu iz donje akumulacije u gornju akumulaciju kako bi se ta voda mogla ponovno energetski iskorištavati. Za crpljenje se koristi električna energija iz  elektroenergetskog sustava u vrijeme kada ima viška energije (npr. noću).
  • Crpne,  hidroenergetska postrojenja kojima je osnovni zadatak crpljenje (sakupljanje) vode u višim akumulacijama za potrebe neke klasične HE (u čijem su tehnološkom sastavu), a kada se voda iz akumulacije koristi u osnovnoj HE, rade kao klasična HE te i one koriste energiju iste vode povećavajući ukupni stupanj iskoristivosti.

U HEP Proizvodnji d.o.o., Sektor za hidroelektrane je zbog optimalnog iskorištavanja vodnih potencijala slivova proveo daljinsko vođenje, nadzor i upravljanje nad radom hidroelektrana pojedinog sliva kroz centre proizvodnje. Centri proizvodnje su u funkciji za HE na Dravi (Centar proizvodnje Sjever) i za HE  u Dalmaciji uključujući HE Dubrovnik (Centar proizvodnje Dalmacija), a pri kraju izgradnje je i Centar proizvodnje Zapad.
 
Svaki centar proizvodnje ima funkciju daljinskog nadzora i upravljanje svim hidroelektranama na svom području sa zadaćom sudjelovanja u procesima planiranja rada agregata i hidroelektrane, praćenja realizacije planova proizvodnje, replaniranja proizvodnje, kao i optimiranja i efikasnog iskorištavanja dinamike voda za proizvodnju električne energije i pružanja pomoćnih usluga elektroenergetskom sustavu. Uz energetsko iskorištavanje vodotoka centri proizvodnje imaju veliku ulogu i u zaštiti zaobalja i nizvodnog područja od poplava koje može uzrokovati ne samo sliv kojim gospodare nego i pritoci pa se redovno prati stanje dotoka  i stanje podzemnih voda u širem području.
 
U svakodnevnim aktivnostima centri proizvodnje redovno surađuju sa Sektorom proizvodnje u HEP Proizvodnji d.o.o. kao i HEP Trgovinom d.o.o. i HOPS-om, ali i Hrvatskim vodama, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje  i nadležnim jedinicama lokalne samouprave.