EN

RHE Velebit

RHE Velebit je reverzibilno derivacijsko proizvodno postrojenje snage 276 MW u generatorskom i 240 MW motornom režimu (276 / -240 MW). Smještena je u donjem toku rijeke Zrmanje, oko 10 km uzvodno od grada Obrovca, Zadarska županija, gdje je formiran donji bazen Razovac, dok se gornji bazen Štikada nalazi s druge strane planine Velebit, na gračačkoj zaravni, na visini od 550 do 700 m n.m.

Glavni hidrograđevinski dijelovi elektrane su gornja akumulacijska jezera s branama (Štikada i Opsenica), tunel i tlačni cjevovod, strojarnica s pratećim objektima te donje akumulacijsko jezero Razovac na rijeci Zrmanji. Izgradnjom brane Opsenica ostvarena je akumulacija zapremnine 2,7 hm3 pri maksimalnoj koti uspora 575,0 m n.m., kojom se voda kanalom duljine 1460 m, usmjerava prema Ričici te prema akumulaciji Štikada zapremnine 13,65 hm3 pri maksimalnoj radnoj koti 553,50 m n.m. U  Štikadu izravno se ulijeva rijeka Ričica i potok Krivak, dok se rijeka Otuča prevodi podzemnim kolektorom. Voda se iz Štikade dovodi prema turbinama tlačnim tunelom duljine 8191 m, promjera 4,60 m te čeličnim tlačnim cjevovodom duljine 2108 m, promjera 3,9 – 3,0 m. Na prijelazu iz dovodnog tunela u tlačni cjevovod nalazi se zasunska komora sa leptirastim zatvaračem promjera 3,9 m.

U strojarnici, smještenoj uz rijeku Zrmanju u 60 m dubokom armirano-betonskom bunaru unutarnjeg promjera 27 m, na koti  11 m.n.m.,  nalaze se dvije crpke – turbine, tipa Francis, s vertikalnim vratilom, instaliranog protoka 2 x 20 m3/s (crpni rad) i 2 x 30 m3/s (turbinski rad). Dva agregata, svaki po 138 / -120 MW,  izvedena su za sljedeće režime rada: turbinski pogon, kompenzatorski-turbinski pogon, kompenzatorski-crpni pogon i crpni pogon. Pokretanje agregata u crpni pogon vrši se frekventnim pokretačem.

Odvodno – dovodni tuneli, promjera 3,5 m, duljine 60 m, povezuju crpke - turbine sa donjom akumulacijom Razovac, zapremnine 1,81 hm3, maksimalne kote uspora od 9 m n.m. Akumulacija Razovac ostvarena je nasutom branom, duljine 400 m. Oko zgrade strojarnice smještene su: zgrada komande, zgrada s Diesel električnim agregatom, rasklopno postrojenje 35 kV i 400/110/36,75 kV te zgrade pomoćnih pogona.

Gradnja RHE Velebit započeta je 1978. godine. Puštena je u pogon 1984. i tada je bila jedna od najvećih reverzibilnih hidroelektrana u Europi. Njena je izgradnja predstavljala golemi tehničko-tehnološki izazov, kako za Hrvatsku elektroprivredu, tako i za domaću industriju – izvoditelje radova i isporučitelje opreme. Posebno je zahtijevna bila gradnja strojarnice, bunarskog tipa, duboko u stijeni. 

RHE Velebit  je među najsloženijim hidroenergetskim objektima u Hrvatskoj. Osim proizvodnje električne energije, značaj RHE Velebit je mogućnost crpnog režima rada, odnosno „spremanja“ (akumuliranja) viška električne energije proizvedene iz klasičnih elektrana na fosilna goriva, protočnih hidroelektrana, energije proizvedene iz vjetroelektrana i drugih obnovljivih izvora. RHE Velebit zapravo služi kao velika "baterija" za pohranu električne energije koja se potom plasira u sustav kada je to najpotrebnije. Akumulacijska jezera koriste se i za vodoopskrbu većeg dijela sjeverne Dalmacije, te za sportsko-rekreacijske aktivnosti kao što su sportski ribolov, kupanje, biciklizam.
 
RHE Velebit je jedina hidroelektrana na 400 kV uključena u elektroenergetski sustav RH, dalekovodima Melina i Konjsko. Također, elektrana je povezana dalekovodom 110 kV. Prosječna godišnja proizvodnja elektrane iznosi 430 GWh.

RHE Velebit  ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz reverzibilni rad, RHE Velebit pruža i pomoćne usluge sustavu (Q/U regulacija, tercijarna P/f regulacija).

RHE Velebit dio je Proizvodnog područja Jug. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Dalmacije.
 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: RHE VELEBIT  A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 270 \ -240
Sliv: slivno područje gračačke visoravni i Zrmanje
Tip elektrane: reverzibilna visokotlačna derivacijska HE s dvije razine akumulacija
Tip agregata: 2 Francis turbine / crpke
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; regulacija napona i jalove snage)
Instalirani protok [m3/s]: 2x30 / 2x-20
Godina puštanja u pogon: 1984.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 400 kV
 


 

Kontakt

PP HE Jug
Ivana Gundulića 42,21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01

RHE Velebit (upravna zgrada)
23450 Obrovac, Muškovci, Simići 39

RHE Velebit (elektrana)
Muškovci, Simići 40, 23450 Obrovac
tel:  023 68 90 25
fax: 023 68 90 66

Karta