EN
Organizacija

Organizacija

HEP Proizvodnja d.o.o. je trgovačko društvo i sastavu HEP grupe koje operativno u ime i za račun HEP-a d.d. gospodari svim elektranama u 100% vlasništvu HEP-a d.d. Društvo organizira i operativno provodi proizvodnju električne energiju u hidroelektranama, termoelektranama i fotonaponskim elektranama, spojnu proizvodnju toplinske i električne energiju u termoelektranama- toplanama i bioelektranama-toplanama, organizira i provodi održavanje svih elektrana kojima gospodari, pruža pomoćne usluge  operatorima za siguran i pouzdan rad elektroenergetskog i toplinskog sustava, kao i provođenje pripreme izgradnje i izgradnje novih elektrana za potrebe HEP grupe, te svih aktivnosti revitalizacije, modernizacija i rekonstrukcija elektrana.
 
Organizacija ovih poslovnih procesa se stalno prilagođava uvjetima poslovanja u energetskom sektoru kao i internim procesima u HEP grupi. Aktualna organizacija se provodi kroz 7 sektora: Sektor za hidroelektrane (organizirano kroz 3 proizvodna područja hidroelektrana (PP HE) s ukupno 28 hidroelektrana, Sektor za termoelektrane (s 3 termoelektrane i 4 termoelektrane-toplane), Sektor proizvodnje, Sektor za ostale izvore energije, Sektor za ekonomske poslove, Sektor za centralizirane nabave i ugovaranja i Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove.