EN

HE Dubrava

Hidroelektrana Dubrava snage 79,78 MW smještena je  u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, a obuhvaća dionicu rijeke od Hrženice do Donje Dubrave (r. km 267 do r. km 242).

HE Dubrava je zadnja je od tri višenamjenske hidroelektrane na Dravi kojima se, uz proizvodnju električne energije, sudjeluje u opskrbi vodom, obrani od poplava, zaštiti zemljišta od erozije, navodnjavanju, odvodnji, te prometu.  Ujedno je i najnizvodnija od ukupno 22 hidroelektrane na rijeci Dravi uopće. S proizvodnjom električne energije je započela 1989. godine.

Prema tipu elektrana je protočna, niskotlačna, derivacijska hidroelektrana s akumulacijom površine 16,6 km2 i zapremine 93,5 hm3  za dnevno i djelomično tjedno uređenje protoka. Hidroelektrana se sastoji od slijedećih glavnih dijelova: akumulacijskog jezera s obodnim nasipima, dovodnog i odvodnog kanala, pokretnog i nasutog dijela brane, ulaz­ne građevine te strojarnice.

Hidroelektrana ima ugrađena dva glavna agregata A i B s horizontalnim cijevnim turbinama i generatorima „u kruški“ raspoložive snage svakog po 39 MW.

Hidroelektrana Dubrava u svom sastavu ima i tri male hidroelektrane (MHE). S lijeve strane brane nalazi se agregat C biološkog minimuma cijevnog tipa i služi za ispuštanje biološkog minimuma od 8 m3/s u staro korito rijeke nizvodno od brane. Agregat snage 1,1 MW je započeo s proizvodnjom 1989. godine. Druga i treća mala hidroelektrana smještene su pri ušću lijevog drenažnog jarka u odvodni kanal HE Dubrava i koriste vode lijevog drenažnog jarka. Sastoje se od agregata tipa Kaplan instalirane snage po 0,34 MW. Puštene su u pogon 1991. godine.

Raspoloživa snaga elektrane je 79,78 MW agregat A (39 MW), agregat B (39 MW), agregat C (1,1 MW), agregat D (0,34 MW) i agregat E (0,34 MW), a ukupni instalirani protok hidroelektrane je 500 m3/s. Priključak na elektroenergetski sustav  izveden je preko dva dalekovoda 110 kV. 

Prosječna godišnja proizvodnja električne energije HE Dubrava iznosi 350 GWh. Rekordna maksimalna godišnja proizvodnja HE Dubrava zabilježena je 2014. godine s proizvedenih 544 GWh, a minimalna godišnja proizvodnja zabilježena je 1995. godine s proizvedenih 166 GWh električne energije.

HE Dubrava ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Dubrava pruža i tercijarnu regulaciju kao pomoćnu uslugu sustavu.

HE Dubrava  organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Drava i dio je  pripadajućeg  Proizvodnog područja Sjever, a upravljanje proizvodnjom provodi se kroz  Centar proizvodnje Sjever.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE DUBRAVA A, B, C, D, E
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 79,78
Sliv: sliv Drave
Tip elektrane: protočna, niskotlačna, derivacijska HE s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: 5 Kaplan turbina
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija)
Instalirani protok glavnih agregata [m3/s]: 2x250 
Godina puštanja u pogon: 1989.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 

Kontakt


PP HE Sjever
Međimurska 26c, 42000 Varaždin
tel:  042 40 80 00
fax: 042 40 80 88

HE Dubrava
Glavna 70, 40326 Sveta Marija
tel:  042 40 83 00
fax: 042 40 83 08

Karta