EN

TE Plomin

Termoelektrana Plomin izgrađena je u Plominskom zaljevu i jedina je aktivna termoelektrana na ugljen u Hrvatskoj. Lokacija je odabrana zbog nekadašnjeg ugljenokopa, topografski i geološki prikladnog terena, opskrbe slatkom i morskom vodom, a u području s dobro razvijenom morskom i kopnenom prometnom infrastrukturom. 

Postrojenje TE Plomin je kondenzacijska termoelektrana koja se sastoji od dvije proizvodne jedinice Bloka A i Bloka B koje imaju svaka svoj kotao i po jednu parnu turbinu.

Energent kameni ugljen  nabavlja se na svjetskom tržištu i dovozi brodovima do luke posebne namjene Plomin, gdje se iskrcava i sustavom traka doprema do otvorenog odlagališta.

Za proizvodnju pare koristi se sirova voda izvora Bubić jame koja se demineralizira, a kao rashladna voda za potrebe obje proizvodne jedinice koristi se morska voda.

Proizvodna jedinica Blok A 125 MW završena je i puštena u rad 1970. godine. Od 1. siječnja 2018. godine prestalo je važiti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Okolišna dozvola), pa je Blok A  do daljnjega neraspoloživa proizvodna jedinica.

Proizvodna jedinica Blok B (TE Plomin 2) snage 210 MW, izgrađena je i puštena u komercijalni rad 2000. godine. Postrojenje je izgradilo društvo TE Plomin d.o.o. (JV), u vlasništvu 50% HEP d.d. i 50% RWE, Njemačka.  S danom 1. kolovoza 2017. godine društvo TE Plomin d.o.o. pripojeno je  HEP-u d.d., a poslovanje se nastavlja u okviru društva HEP – Proizvodnje d.o.o.

Blok B je opremljen postrojenjem za odsumporavanje dimnih plinova od 2000. godine. Uređaj za uklanjanje oksida dušika iz dimnih plinova dovršen je i pušten u rad 2017. godine. Modernizacijom niskotlačnog dijela turbine i aktivnostima kapitalnog remonta na ostalim dijelovima sustava provedenima 2017. godine,  ostvareno je poboljšanje unutrašnjeg stupnja iskoristivosti turbine čime je nominalna snaga turboagregata povećana na 217 MW.

Veza Bloka B s elektroenergetskim sustavom ostvarena je rasklopnim postrojenjem 220/110 kV.

Obje proizvodne jedinice koriste zajednička pomoćna postrojenja:
  • pristan - luku posebne namjene Plomin
  • transport i odlagalište ugljena,
  • sustav sirove vode,
  • sustav pripreme demineralizirane vode,
  • rashladni sustav,
  • sustav pomoćnog goriva,
  • obrada otpadne tehnološke, oborinske i sanitarne vode,
  • transport i odlagalište šljake, pepela i otpadnog mulja,
  • dimnjak visine 340 m.

TE Plomin  ima uveden i certificiran Sustav upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom sukladno normama ISO 14001:2015, 9001:2015 i 50001:2011  te uveden Sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.
 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: TE PLOMIN A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 217 bruto / 199 MW neto
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; otočni pogon)
Energent: kameni ugljen
Godina početka proizvodnje na lokaciji: 1970. / 2000.
EES spoj glavnih agregata HOPS  A 110 kV, B 220 kV
 

Kontakt


TE Plomin
Plomin luka 50, 52234 Plomin
tel:  052 86 34 81 
fax: 052 86 34 91

Karta