EN

TE Plomin

Termoelektrana Plomin izgrađena je u Plominskom zaljevu i jedina je aktivna termoelektrana na ugljen u Hrvatskoj. Lokacija je odabrana zbog nekadašnjeg ugljenokopa, topografski i geološki prikladnog terena, opskrbe slatkom i morskom vodom, a u području s dobro razvijenom morskom i kopnenom prometnom infrastrukturom. 

Postrojenje TE Plomin je kondenzacijska termoelektrana koja se sastoji od dvije proizvodne jedinice Bloka A i Bloka B koje imaju svaka svoj kotao i po jednu parnu turbinu.

Energent kameni ugljen  nabavlja se na svjetskom tržištu i dovozi brodovima do luke posebne namjene Plomin, gdje se iskrcava i sustavom traka doprema do otvorenog odlagališta.

Za proizvodnju pare koristi se sirova voda izvora Bubić jame koja se demineralizira, a kao rashladna voda za potrebe obje proizvodne jedinice koristi se morska voda.

Proizvodna jedinica Blok A 125 MW završena je i puštena u rad 1970. godine. Od 1. siječnja 2018. godine prestalo je važiti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Okolišna dozvola), pa je Blok A  do daljnjega neraspoloživa proizvodna jedinica.

Proizvodna jedinica Blok B (TE Plomin 2) snage 210 MW, izgrađena je i puštena u komercijalni rad 2000. godine. Postrojenje je izgradilo društvo TE Plomin d.o.o. (JV), u vlasništvu 50% HEP d.d. i 50% RWE, Njemačka.  S danom 1. kolovoza 2017. godine društvo TE Plomin d.o.o. pripojeno je  HEP-u d.d., a poslovanje se nastavlja u okviru društva HEP – Proizvodnje d.o.o.

Blok B je opremljen postrojenjem za odsumporavanje dimnih plinova od 2000. godine. Uređaj za uklanjanje oksida dušika iz dimnih plinova dovršen je i pušten u rad 2017. godine. Modernizacijom niskotlačnog dijela turbine i aktivnostima kapitalnog remonta na ostalim dijelovima sustava provedenima 2017. godine,  ostvareno je poboljšanje unutrašnjeg stupnja iskoristivosti turbine čime je nominalna snaga turboagregata povećana na 217 MW.

Veza Bloka B s elektroenergetskim sustavom ostvarena je rasklopnim postrojenjem 220/110 kV.

Obje proizvodne jedinice koriste zajednička pomoćna postrojenja:
 • pristan - luku posebne namjene Plomin
 • transport i odlagalište ugljena,
 • sustav sirove vode,
 • sustav pripreme demineralizirane vode,
 • rashladni sustav,
 • sustav pomoćnog goriva,
 • obrada otpadne tehnološke, oborinske i sanitarne vode,
 • transport i odlagalište šljake, pepela i otpadnog mulja,
 • dimnjak visine 340 m.

TE Plomin  ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018  te uveden Sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: TE PLOMIN A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 217 bruto / 199 MW neto
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; otočni pogon)
Energent: kameni ugljen
Godina početka proizvodnje na lokaciji: 1970. / 2000.
EES spoj glavnih agregata HOPS  A 110 kV, B 220 kV
   

Port Plomin - Guidelines for Shipmasters

 •  Guidelines for Shipmasters (EN PDF
Guidelines for Shipmasters contain information on all important facts and conditions for vessel berthing and its stay in the port, handling of hazardous substances, location of protective equipment, the manner of calling security services in the port, supplying the ship as well as other important information.
 

Uputa Industrijske luke Plomin zapovjednicima brodova 

 • Operativno uputstvo za brodove koji prevoze opasne ili onečišćujuće terete (HR PDF)
Operativno uputstvo sadrži  informacije o svim bitnim činjenicama i okolnostima za pristajanje i boravak broda u luci, rukovanju opasnim tvarima, smještaju zaštitnih sredstava, načinu pozivanja zaštitnih službi u luci, snabdijevanju broda i druge bitne informacije.

Kontakt


TE Plomin
52220 Labin, Plomin Luka, Plomin Luka 50
tel:  052 86 34 81 
fax: 052 86 34 91

Karta