EN

HE Jaruga

Hidroelektrana Krka (kasnije nazvana Jaruga I) na slapovima rijeke Krke uvrštena je na popis povijesno važnih inženjerskih iskoraka u svijetu (IEEE-ov program Milestone) kao najstarija izmjenična hidroelektrana na ovom prostoru (a samo tri dana mlađa od hidroelektrane na slapovima Niagare) i sastavnica jednog od prvih cjelovitih elektroenergetskih sustava u svijetu. U doba kada su veliki gradovi poput Londona i Rima imali jednofazne sustave, Šibenik je imao dvofazni sustav Krka-Šibenik. To je bio prvi cjeloviti hrvatski elektroprivredni sustav i jedan od prvih te vrste u svijetu.

Tri godine kasnije su počeli radovi na proširenju i modernizaciji hidroelektrane. Nova hidroelektrana HE Jaruga 2 je sagrađena 1903. nedaleko od HE Krka (kasnije nazvane HE Jaruga 1) i radi sve do danas te spada među najstarija aktivna postrojenja za proizvodnju električne energije na svijetu.
Od izgradnje 1903. godine rekonstruirana je u više navrata: 1916, 1937, 1974., 1995. i 2002.-2003. godine, ali je osnovna koncepcija postrojenja zadržana u izvornom obliku.

HE Jaruga je posljednja hidroelektrana u slivu rijeke Krke i koristi oko 26 m bruto hidroenergetskog pada, što je dio prirodno koncentriranog pada od oko 45 m na Skradinskom buku. S uzvodne strane buka je Visovačko jezero, a s nizvodne Krka i Prokljansko jezero pod uspornim djelovanjem mora. Radi se o tipičnoj protočnoj hidroelektrani derivacijskog tipa, bez ikakve mogućnosti izravnanja voda, ukupne instalirane snage 7,3 MW i prosječne godišnje proizvodnje oko 35 GWh.

Protočni sustav HE Jaruga počinje derivacijskim zahvatom u boku malog ujezerenog dijela Krke na Skradinskom buku i sastoji se od ulazne građevine, tunela izdubljenog u sedri (s gravitacijskim tečenjem), betonskog (samoregulacijskog) kanala s gotovo vertikalnim stranama koji završava proširenjem u kompenzacijski bazen – vodnu komoru otvorenog tipa, razdjelne građevine, dva tlačna cjevovoda na koje se nastavljaju bačvasta kućišta turbina agregata na kojega su vezani zakovičnim spojevima čelični difuzori s izlazom u Krku.

U HE Jarugi su ugrađene 2 (dvije) istovjetne proizvodne jedinice (hidroagregata) s Francis turbinama. Koncepcija ovog agregata je vrlo posebna iz razloga što kućište turbine predstavlja izvedba „bačva u bačvi“, pri čemu je unutarnja bačva horizontalno postavljena i zakovičnim stoljetnim spojevima vezana na vanjsku bačvu i difuzor turbina agregata. Na unutarnju bačvu vezana su dva turbinska radna kola (lijevo i desno) koja su na istom turbinskom vratilu. Instalirani protok svakog agregata je 15,5 m3/s. Izvornu opremu za hidroelektranu iz 1903. godine proizvela je tvrtka Ganz i već je 1916. godine izvršena rekonstrukcija generatora, koji su prespojeni na trofazni sustav. Rekonstrukcijom 1937. zadržana je ista koncepcija postrojenja, ali su ugrađene nove turbine od proizvođača Voith iz St Poeltena (Austrija). Naredna obnova generatora obavljena je 1974. godine. Tijekom 1995. godine na HE Jaruga obavljene su rekonstrukcije  građevinskih objekata čvora strojarnice te obnova i zamjena elektro instalacija, rasvjete, sustava upravljanja i ostalog.

U razdoblju od 2002. - 2004. provedena je cjelovita revitalizacija proizvodnih grupa (agregat A  i agregat B) HE Jaruga, izvršena je kompletna zamjena dotrajalih dijelova turbinske opreme na oba hidroagregata te modernizacija sustava turbinske regulacije, dok je sustav polužja sklopa privodnog aparata ostao u izvornom obliku. Ovom obnovom proizvodnih jedinica povećane su snage turbina s 2942 kW na 3650 kW i nazivne snage generatora A i B sa 4 MVA na 4,5 MVA, tako da danas HE Jaruga može isporučiti ukupnu snagu 7,2 MW.

Rasklopno postrojenje 6,3 kV je rekonstruirano je 1995. godine.

HE Jaruga ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Jaruga organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Miljacka, a dio je Proizvodnog područja Jug.  Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Dalmacije. Način rada je usko povezan s uvjetima koje određuje Nacionalni park Krka.

 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE JARUGA A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 7,2
Sliv: sliv Krke
Tip elektrane: protočna, srednjetlačna, derivacijska HE
Tip agregata: 2 Francis turbine
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 2x15,5
Godina puštanja u pogon:  
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 6 kV
 

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01

HE Jaruga
Slapovi Krke 73, 22221 Lozovac
tel:  022 34 10 00
fax: 022 34 10 17

Karta