EN

HE Senj

Hidroelektrana Senj je visokotlačno derivacijsko postrojenje snage 216 MW koje iskorištava vode hidroenergetskog sustava (HES) rijeka Like i Gacke. Smještena je 7 km južno od grada Senja, Ličko-senjska županija, nedaleko mjesta Sveti Juraj. 
 
Prve zamisli o iskorištenju snage vode rijeke Gacke i izgradnji hidroelektrane Senj izložene su u studijama koje je od 1907. do 1909. godine izradilo „Primorsko društvo za vodne sile i elektriku“ iz Sušaka. Godine 1956. odlučeno je da se, uz hidropotencijal rijeke Gacke, iskoristi i hidropotencijal rijeke Like, te je osmišljen i proveden projekt iskorištenja sustava sliva rijeke Like i rijeke Gacke, počevši od akumulacije Krušćica, HE Sklope, spoja vode rijeke Like s rijekom Gackom te dovođenjem zajedničkih voda u HE Senj.

​Sustav se koristi tako da se, nakon hidroenergetskog iskorištenja voda Like skupljenih u akumulaciji Kruščica proizvodnjom električne energije u  HE Sklope  (na bruto padu od oko 70 m), dio voda rijeke Like s pritokom potoka Bakovac provodi prema koritu rijeke Gacke, nedaleko Otočca. Spojene vode Like i Gacke teku do Gusić polja, pa se potom iskoriste na padu od Gusić polja do Jadranskog mora (oko 437 m) na najznačajnijem objektu u sustavu - HE Senj.

Preusmjeravanjem toka rijeke Gacke prema kompenzacijskom bazenu Gusić Polje i dalje prema HE Senj skoro potpuno je eliminirana mogućnost poplavljivanja starog korita (južni krak Gacke) prema mjestu Donja Švica. Istovremeno je izgradnjom ustave Hrvatskih voda zadržana voda u malom jezeru čime su stvoreni uvjeti za održavanje rekreativnih i ostalih aktivnosti.

Glavni objekti hidroenergetskog sustava rijeka Like i Gacke u današnjem stanju izgrađenosti, od uzvodnijih prema nizvodnijim objektima, jesu brana Sklope i akumulacijsko jezero Kruščica,  HE Sklope, brana i kompenzacijski bazen Selište, derivacijski sustav od zahvatne brane Selište do HE Senj dužine oko 41 km (tunel Lika - Gacka, kanal Šumećica - Gornja Švica (Karlov kanal), tunel Gornja Švica - Marasi, kanal Marasi - bazen Gusić polje, tlačni tunel bazen Gusić polje - Hrmotine, tlačni cjevovod Hrmotine - HE Senj, i svi pripadajući hidrotehnički objekti na ovoj derivaciji), strojarnica HE Senj  s tri agregata tipa Francis i odvodni tunel HE Senj do Jadranskog mora. 

1965. godine obavljena je vrtnja prva dva agregata pojedinačne snage 72 MW dok je treći čekao isporuku trofaznog blok transformatora prijenosnog omjera 10,5/220 kV što je tada bio vrhunski domet domaće elektroindustrije.  U vrijeme izgradnje za HE Senj se znalo i u svjetskim razmjerima jer je ovdje ugrađena turbina tipa Francis na padu od preko 400 m što je za ono vrijeme bio svjetski rekord.  

U HE Senj su izgrađena tri rasklopna postrojenja koja se razlikuju po naponskoj razini i namjeni. To su:  RP 110 kV, RP 220 kV i RP 35 kV. RP 110 kV  i 220 kV smještena su na otvorenom prostoru iznad ulaza u pristupni tunel strojarnici, a RP 35 kV izvedeno je u zatvorenoj prostoriji jugoistočno od upravljačke zgrade. Za evakuaciju proizvedene električne energije koriste se dva dalekovodna polja 220 kV (DV Melina i DV Brinje) i dva dalekovodna polja 110 kV (DV Otočac i DV Vrataruša).
Isto tako iz RP 35 kV se napaja srednjenaponska mreža dalekovodima DV 35 kV Senj i DV 35 kV Biluća.

HE Senj prosječno godišnje proizvodi oko 970 GWh, dok je maksimalna godišnja proizvodnja bila 1474 GWh (2014.) električne energije.

Uloga HE Senj u elektroenergetskom sustavu RH je značajna i višestruka. Osim što na godišnjoj razini proizvede oko 10% ukupne proizvodnje HEP-a i oko 20% električne energije proizvedene u hidroelektranama,  značajno doprinosi u pružanju pomoćnih usluga kao što su sekundarna regulacija snage, crni start te otočni rad. Cijeli sustav ima značajnu ulogu u voodopskrbi.

HE Senj ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Senj pruža i pomoćne usluge sustavu  (automatska sekundarna, tercijarna regulacija, crni start, otočni pogon).

HE Senj organizacijski je vodeća elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Senj, u kojoj su i HE Sklope,  i dio je Proizvodnog područja Zapad. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Zapad.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE SENJ A, B, C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 216
Sliv: sliv Like i Gacke
Tip elektrane: akumulacijska visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: 3 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (automatska sekundarna regulacija; tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok [m3/s]: 3x20
Godina puštanja u pogon: 1965.
EES spoj glavnih agregata: HOPS A 220 kV; B i C 110 kV
 

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

HE Senj (upravna zgrada)
53270 Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2

HE Senj (elektrana)
53284 Sv. Juraj, Sv. Juraj 46
tel:  053 85 14 02
fax: 053 88 13 86

Karta