EN
Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije koriste prirodne cikluse cirkuliranja energija i energenata te pri proizvodnji električne i/ili toplinske energije imaju znatno manji okolišni otisak kao posljedicu rada u odnosu na konvencionalne izvore energije. U obnovljive izvore energije se ubrajaju:
Obnovljivi izvori su jedan od bitnih strateških ciljeva razvoja HEP grupe.

Budući da i hidroelektrane spadaju u kategoriju obnovljivih izvora energije, a one čine većinu svih proizvodnih kapaciteta u HEP grupi, pojavila se potreba razdvajanja obnovljivih izvora na hidroelektrane i na ostale obnovljive izvore energije (OIE) kako bi se ostalim obnovljivim izvorima dala potrebna važnost i uloga.

U HEP grupi intenzivno se ulaže u razvoj ostalih obnovljivih izvora energije i usluge proizvodnje električne energije vjetra i Sunca. Primjena resursno učinkovitih rješenja je osnova za razvoj i realizaciju projekata obnovljivih izvora korištenjem energetskih potencijala u RH. To se provodi u HEP Proizvodnji d.o.o. kroz Sektor za ostale izvore energije. 

Sa svrhom smanjenja vlastite potrošnje na svim objektima u vlasništvu HEP grupe, projekti integriranih sunčanih elektrana (FNE) su jedan od ključnih aspekata dodane vrijednosti u strateškom pozicioniranju tvrtke do 2030. godine.

Među ostale obnovljive izvore energije spadaju i kogeneracijska postrojenja bioelektrane-toplane na biomasu (BE-TO) koja u spojnim procesima proizvode i električnu i toplinsku energiju. Kao gorivo koriste šumsku biomasu što ih svrstava u obnovljive izvore energije.

Sektor za termoelektrane operativno provodi vođenje i održavanje postrojenja BE-TO.