EN

HE Varaždin

Hidroelektrana Varaždin snage  94,635 MW smještena je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, na rijeci Dravi, na području Varaždinske županije,  blizu grada Varaždina, a obuhvaća dionicu rijeke od Ormoža do Varaždina (r. km 309 do r. km 288). Akumulacijsko jezero je jednim dijelom u Republici Sloveniji. HE Varaždin je prva od tri višenamjenske hidroelektrane na Dravi  kojima se, uz proizvodnju električne energije,  sudjeluje u opskrbi vodom, obrani od poplava, zaštiti zemljišta od erozije, navodnjavanju, odvodnji, te prometu.

S proizvodnjom električne energije HE Varaždin započela je 1975. godine.

Prema tipu elektrana je protočna, niskotlačna, derivacijska HE s akumulacijom (površine 2,8 km2 i zapremine 8 hm3 za dnevno uređenje protoka. Postrojenja hidroelektrane se sastoje se iz sljedećih dijelova: akumulacijskog jezera s obodnim nasipima i dovodnog kanala, pokretnog i nasutog dijela brane, ulazne građevine, strojarnice i odvodnog kanala.

Hidroelektrana ima ugrađena dva glavna agregata s Kaplan turbinama na koju se nadovezuju generatori raspoložive snage po 47 MW.  U svom sastavu ima i malu rekonstruiranu hidroelektranu (MHE) agregat C s Kaplan agregatom instalirane snage 0,635 MW  s desne strane brane koja služi za ispuštanje biološkog minimuma (8 m3/s) nizvodno u staro korito rijeke . Rekonstrukcija male hidroelektrane izvedena je u razdoblju od 2014. do 2016. godine.

Ukupna priključna snaga elektrane je 94,635 MW (agregat A - 47 MW, agregat B - 47 MW, agregat C - 0,635 MW). Ukupni instalirani protok hidroelektrane je 450 m3/s (operativno 500 m3/s). Priključak hidroelektrane Varaždin na elektroenergetski sustav izveden je preko dva dalekovoda 110 kV. 

Prosječna godišnja proizvodnja električne energije HE Varaždin iznosi 450 GWh. Rekordna maksimalna godišnja proizvodnja HE Varaždin zabilježena je 2014. godine s proizvedenih 636 GWh, a minimalna godišnja proizvodnja zabilježena je 2003. godine s proizvedenih 370 GWh električne energije.

HE Varaždin ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Varaždin pruža pomoćne usluge sustavu (tercijarna regulacija, crni start, otočni pogon).

HE Varaždin organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Drava i dio je  pripadajućeg  Proizvodnog područja Sjever, a upravljanje proizvodnjom provodi se kroz  Centar proizvodnje Sjever.

 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE VARAŽDIN A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 94
Sliv: sliv Drave
Tip elektrane: protočna, niskotlačna, derivacijska HE s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: 2 Kaplan turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok glavnih agregata [m3/s]: 2x225
Godina puštanja u pogon: 1975
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 
 
Proizvodno postrojenje: MHE ABM Varaždin  C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 0,635
Sliv: sliv Drave
Tip elektrane: protočna, niskotlačna, derivacijska HE s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: Kaplan turbina
Proizvod: Električna energija
Godina puštanja u pogon: 2016.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
 
 

Kontakt


PP HE Sjever
Međimurska 26c, 42000 Varaždin
tel:  042 40 80 00
fax: 042 40 80 88

HE Varaždin
Dravska 135, 42209 Sračinec
tel:  042 40 81 00
fax: 042 40 81 08

Karta