EN
Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge

Procesi proizvodnje električne i toplinske energije se provode planiranjem (dugoročno i kratkoročno planiranje energenata i proizvodnje energija) te operativnim procesima proizvodnje u realnom vremenu za svako pojedinačnu proizvodnu jedinicu koordiniranom suradnjom između HEP Trgovine d.o.o. i HEP Proizvodnje d.o.o. za električnu energiju, dok za toplinsku energiju u tim procesima sudjeluje i HEP Toplinarstvo d.o.o.

Iako elektrane u vlasništvu HEP-a proizvode energiju kontinuirano još od kraja 19. stoljeća (prva je bila HE Jaruga na Krki 1895. godine) društvo HEP Proizvodnja d.o.o. u današnjem obliku je osnovano 1. srpnja 2002. godine.
 

 Raspoloživi proizvodni kapaciteti za proizvodnju električne energije u 2019.:


Hidroelektrane (HE) 2214,805 MWel za generatorski rad
i 257,9 MWel  za crpni rad (-257,9 MWel)
Termoelektrane (TE) 295 MWel
Termoelektrane-toplane (TE-TO) 672 MWel
Bioelektrane-toplane (BE-TO) 6 MWel
Fotonaponske elektrane (FNE) 256,41 kWel
UKUPNO 3188,06 MWel
 

Raspoloživi proizvodni kapaciteti za proizvodnju toplinske energije u 2019.:


Ogrjevna toplina:
997,5 MWtopl
Para: 857 t/h ili 681 MWtopl
UKUPNO: 1513 MWtopl