EN
Službenik za informiranje

Službenik za informiranje


Pravo na pristup informacijama HEP-a d.d. i svih ovisnih društava u stopostotnom vlasništvu HEP-a d.d. (osim Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.) ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama Službeniku za informiranje HEP grupe.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatska elektroprivreda d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15 i NN 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 

Službenik za informiranje za HEP grupu
Zoran Vidović, dipl.iur.
Hrvatska elektroprivreda d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
tel.: 01 6322775
e-mail: sluzbenikzainformiranje@hep.hr
 

Medijske upite možete postaviti izravno na e-mail ili putem kontakt obrasca Službe za odnose s javnošću.
 

Naknada za pristup informacijama

HEP ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22).
 
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura
 
Pravni okvir
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15, 69/22)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14, 15/14, 141/22)
 
NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku 5 dana od dana dostave obavijesti o iznosu stvarnih materijalnih troškova, Službeniku za informiranje ne dostavi dokaz o uplati iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva za pristupom informacijama. HEP će izdati korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.