EN
Službenik za informiranje

Službenik za informiranje


Pravo na pristup informacijama HEP-a d.d. i svih ovisnih društava u stopostotnom vlasništvu HEP-a d.d. (osim Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.) ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama Službeniku za informiranje HEP grupe.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatska elektroprivreda d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15 i NN 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 

Službenik za informiranje za HEP grupu
Zoran Vidović, dipl.iur.
Hrvatska elektroprivreda d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
tel.: 01 6322775
e-mail: sluzbenikzainformiranje@hep.hr
 

Medijske upite možete postaviti izravno na e-mail ili putem kontakt obrasca Službe za odnose s javnošću.