EN
Elektronički račun

Elektronički račun

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), sve članice HEP grupe od 1. prosinca 2018. zaprimaju e-račune po EU normi (2014/55/EU).  Podaci o članicama HEP grupe objavljeni su u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).

Kako bismo svojim dobavljačima omogućili nadzor nad poslanim e-računima, HEP grupa je razvila  Web portal za dobavljače namijenjen informiranju dobavljača društava HEP grupe o statusu njihovog poslanog e-računa.  Putem Web portala za dobavljače, dobavljači za društva HEP grupe sada se mogu informirati o statusu pojedinih e-računa, a omogućeno je i pretraživanje e-računa i/ili određene definirane grupacije e-računa.

Od 1. srpnja 2019., članice HEP grupe koje sudjeluju u postupcima javne nabave, bit će u mogućnosti slati e-račune. 

S obzirom da Zakon propisuje obvezu javnih i sektorskih naručitelja za isključivo zaprimanje e-računa po EU normi od 1. srpnja 2019., članice HEP grupe vraćat će sve račune zaprimljene u papirnatom obliku, a koji podliježu gore navedenim pravilima.

Zakon se jednako odnosi i na ugovore o jednostavnoj nabavi, odnosno na ugovore o nabavi robe i usluga do 200.000,00 kn odnosno radova do 500.000,00 kn.