EN
Zakonodavni okvir

Zakonodavni okvir

Zakonsku pretpostavku za javnu nabavu u Republici Hrvatskoj daje Zakon o javnoj nabavi sa svim podzakonskim aktima i EU direktivama:

Zakon o javnoj nabavi – Zakonom se uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Podzakonski akti  – svi podzakonski akti (Uredbe i Pravilnici u vezi s javnom nabavom) – Ovim se aktima pobliže uređuje način izrade i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, objave javne nabave, nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, primjena jedinstvenog rječnika javne nabave, popis obveznika Zakona o javnoj nabavi, javna nabava u diplomatskim misijama, izobrazba u području javne nabave te mjerila koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi -  sukladno članku 15.st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA – dioničko društvo je donijelo Pravilnik o jednostavnoj nabavi u HEP grupi, kojim se utvrđuju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave te ga sukladno članku 15.st.3. ZJN 2016 objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Pravna stečevina EU – EU direktive propisuju dodjelu javnih ugovora od strane ili u ime nadležnih tijela država članica koji mora biti u skladu s načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), posebno slobodnog kretanja robe, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, kao i s načelima koja iz toga proizlaze, poput načela jednakog postupanja, zabrane diskriminacije, međusobnog priznavanja, proporcionalnosti i transparentnosti.