EN

HE Miljacka

HE Miljacka je protočna derivacijska hidroelektrana snage 24 MW smještena na rijeci Krki, 15 kilometara nizvodno od Knina, u Nacionalnom parku Krka, Šibensko-kninska županija. Jedna je od najstarijih aktivnih hidroelektrana u svijetu, do danas u neprestanom pogonu. Počela je s radom 1906. godine, kada je bila jedina elektrana u Europi iz koje je generatorski napon od 30 kV odvođen do 35 kilometara udaljenu tvornicu  kalcijevog karbida u Šibeniku (Crnica). Do 1910. godine bila je najsnažnija hidroelektrana u Europi.  Zbog svojih karakteristika predstavlja važnu energetsku, industrijsku i kulturnu baštinu  i unikatnu posebnost,  što ju je svrstalo 2018. u Hydro Hall of Fame.

Sastavni dijelovi HE Miljacka su: akumulacijsko jezero Brljan za dnevno poravnanje protoka kapaciteta 4 hm3, brana, ulazna građevina opremljena sa dva segmentna zatvarača, dovodni tunel, vodna komora, cjevovod, strojarnica i 35kV rasklopište. Ukupna instalirana snaga HE Miljacka je 24 MW (4 turbine Francis: 1 x 4,8 MW iz 1906. i 3 x 6,4 MW iz 1956.). Raspoloživi konstruktivni pad vode je 102 metra. Ukupni instalirani volumni protok je 30 m3/s (3 x 8 m3/s + 1 x 6 m3/s).  Tunel je dug 1588,9 metara, površine presjeka 10 m² i uzdužnog pada 0,248%, s protokom 24 m³/s. Tunel je neobložen, na izlaznoj strani tunel se račva i dovodi vodu u dvije vodne komore. Zbog specifične lokacije, smještaja na rijeci i slapovima Krke, cijela hidroelektrana građena je ručno, uključujući i sam tunel.

HE Miljacka isporučuje električnu energiju preko 35 kV i 10kV mreže.  Srednja godišnja proizvodnja električne energije je 122 GWh, dok je maksimalna proizvodnja bila 147 GWh (1974.).  

HE Miljacka ima uveden i certificiran  Sustav upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom sukladno normama ISO 14001:2015, 9001:2015 i 50001:2018.

HE Miljacka organizacijski je vodeća elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Miljacka, u kojoj su sve hidroelektrane na rijeci Krki,  a dio je Proizvodnog područja Jug. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz  Centar proizvodnje Dalmacije.
 


Osnovni podaci elektrane


 
Proizvodno postrojenje: HE MILJACKA A, B, C, D
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 20
Sliv: sliv Krke
Tip elektrane: protočna, niskotlačna, derivacijska HE s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: 4 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija)
Instalirani protok [m3/s]: 6+3x8
Godina puštanja u pogon: 1906.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
 

 

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01

HE Miljacka
Miljacka 1, Puljane, 22303 Oklaj
tel:  022 34 10 00
fax: 022 34 10 17

Karta