EN

MHE Prančevići

MHE Prančevići je mala derivacijska hidroelektrana instalirane snage 1,15 MW puštena u pogon 2017. godine. Smještena je na desnoj obali rijeke Cetine cca 90 m nizvodno od brane Prančevići, sa zahvatom iz akumulacijskog jezera. MHE Prančevići se temelji na iskorištenju hidropotencijala biološkog minimuma koji se, sukladno vodoprivrednim uvjetima za HE Zakučac, konstantno ispušta iz akumulacijskog bazena Prančevići u prirodno korito rijeke Cetine. Maksimalni protok koji se ispušta odnosno iskorištava u MHE Prančevići je Qi=6,00 m³/s.

MHE Prančevići ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.
 


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: MHE ABM HE Prančevići E
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 1,15
Sliv: sliv Cetine
Tip elektrane: protočna pribranska HE
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 6
Godina puštanja u pogon/revitalizacija: 2017.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 10kV
 

 

Kontakt


PP HE Jug
21000 Split, Ivana Gundulića 42
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01
 

MHE Prančevići
21204 Dugopolje, Srijane 187 B

tel:  021 70 77 01
fax: 021 70 77 09

Karta