EN

HE Čakovec

Hidroelektrana Čakovec snage 77,44 MW  smještena je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, na području Međimurske i Varaždinske županije, na rijeci Dravi, u blizini gradova Varaždina i Čakovca, a obuhvaća dionicu rijeke od Varaždina do Hrženice (r. km 288 do r. km 267).

HE Čakovec je druga od tri višenamjenske hidroelektrane na Dravi kojima se, uz proizvodnju električne energije,  sudjeluje u opskrbi vodom, obrani od poplava, zaštiti zemljišta od erozije, navodnjavanju, odvodnji, te prometu. S proizvodnjom električne energije započela je 1982. godine.

Prema tipu elektrana je protočna, niskotlačna, derivacijska hidroelektrana s akumulacijom (površine 10,5 km2 i zapremine 51,6 hm3) za dnevno i djelomično tjedno uređenje protoka. Postrojenja hidroelektrane se sastoje se iz sljedećih građevina: akumulacijskog jezera s obodnim nasipima, dovodnog i odvodnog kanala, pokretnog i nasutog dijela brane, ulaz­ne građevine te strojarnice.

Hidroelektrana ima ugrađena dva glavna agregata s horizontalnim cijevnim turbinama i generatorima „u kruški“ raspoložive snage svakog po 38 MW.

Hidroelektrana Čakovec u svom sastavu ima i dvije male hidroelektrane. U lijevom dijelu brane nalazi se agregat C biološkog minimuma cijevnog tipa i služi za ispuštanje biološkog minimuma od 8 m3/s u staro korito rijeke nizvodno od brane. Instalirana snaga agregata  je 1,1 MW, a započeo je s proizvodnjom 1982. godine. Druga mala hidroelektrana smještena na lijevoj strani odvodnog kanala HE Čakovec i koristi vode lijevog drenažnog jarka. Sastoji se od agregata D tipa Kaplan instalirane snage 0,34 MW. Puštena je u pogon 1993. godine.

Raspoloživa snaga elektrane je 77,44 MW (agregat A - 38 MW, agregat B - 38 MW, agregat C - 1,1 MW i agregat D - 0,34 MW). Ukupni instalirani protok hidroelektrane je 500 m3/s.
Priključak hidroelektrane Čakovec na elektroenergetski sustav  izveden je preko četiri dalekovoda 110 kV. 

Prosječna godišnja proizvodnja električne energije HE Čakovec iznosi 350 GWh. Rekordna maksimalna godišnja proizvodnja HE Čakovec zabilježena je 2014. godine s proizvedenih 512 GWh, a minimalna godišnja proizvodnja zabilježena je 1983 godine s proizvedenih 255 GWh električne energije.

HE Čakovec ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Čakovec pruža i tercijarnu regulaciju kao pomoćnu uslugu sustavu.

HE Čakovec organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Drava i dio je  pripadajućeg  Proizvodnog područja Sjever, a upravljanje proizvodnjom provodi se kroz  Centar proizvodnje Sjever.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE ČAKOVEC A,B,C,D
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 77,44
Sliv: sliv Drave
Tip elektrane: protočna, niskotlačna, derivacijska HE s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: 4 Kaplan turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija)
Instalirani protok glavnih agregata [m3/s]: 2x250
Godina puštanja u pogon: 1982.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 

Kontakt


PP HE Sjever
Međimurska 26c, 42000 Varaždin
tel:  042 40 80 00
fax: 042 40 80 88

HE Čakovec
Ulica Nikole Tesle 31, 40322 Orehovica
tel:  042 40 82 00
fax: 042 40 82 08

Karta