EN
Zašto prilikom zamjene plinomjera moram posjedovati potvrde o redovnom održavanju plinskih trošila i dimnjaka?

Zašto prilikom zamjene plinomjera moram posjedovati potvrde o redovnom održavanju plinskih trošila i dimnjaka?

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 56/10) operator distribucijskog sustava prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera, produžuje ili uskraćuje isporuku plina na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.
 
Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.
 
Plinska instalacija predstavlja instalaciju od glavnog zapora za zatvaranje na kraju plinskog priključka koji služi za prekid opskrbe plinom, odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, te uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova. Iz prethodno navedenog proizlazi da su plinska trošila, te sustavi za odvod produkata izgaranja (dimnjaci) sastavni dijelovi plinske instalacije, te je nužno prilikom zamjene plinomjera posjedovati potvrde o njihovom redovnom održavanju.
 
Održavanje, odnosno servis plinskih trošila i sustava za odvod produkata izgaranja obavlja se jednom godišnje ili u određenom roku prema uputi proizvođača ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. Ispitivanje obavlja ovlašteni serviser i/ili dimnjačar o čemu se izdaje ovjereni dokument u obliku nalaza, izvješća ili potvrde.