EN
Promjene na strani krajnjeg kupca

Promjene na strani krajnjeg kupca


PROMJENA VLASNIŠTVA GRAĐEVINE

Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline.

Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom (PDF
Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi plinom (PDF
 
Ako novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline ne sklopi ugovor o opskrbi plinom, operator plinskog sustava na čiji je sustav priključen krajnji kupac će obustaviti daljnju isporuku plina.
 
Ako krajnji kupac dotadašnji vlasnik nije u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom, opskrbljivač plinom može, na zahtjev novog vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, s novim vlasnikom sklopiti ugovor o opskrbi plinom, s danom zadnjeg obračuna.
 
Obračun na temelju očitanja stanja plinomjera kod promjene vlasništva ili prema zadnjem obračunu temelj je razgraničenja ugovornih odnosa opskrbljivača plinom i operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava s dotadašnjim i novim vlasnikom građevine ili samostalne uporabne cjeline.
 
Nakon razgraničenja ugovornih odnosa opskrbljivač plinom nema pravo tražiti novog vlasnika podmirenje novčanih obveza dotadašnjeg vlasnika niti uskratiti pravo novom vlasniku opskrbu plinom.


PROMJENA MATIČNIH PODATAKA

Ukoliko na strani krajnjeg kupca dođe do promjene matičnih podataka kao što su adresni i kontakt podaci, podatak o imenu i prezimenu, odnosno nazivu nositelja ugovora o opskrbi plinom i dr., ili postoji potreba za korekcijom pogrešno evidentiranih a trenutno aktivnih podataka, važno je o tome obavijestiti opskrbljivača plinom, a nadalje i operatora plinskog distribucijskog sustava.

Zahtjev za promjenu matičnih podataka (PDF)


USTUPANJE UGOVORA O OPSKRBI PLINOM

Krajnji kupac može na određeno vrijeme, uz pristanak opskrbljivača plinom, prenijeti na treću osobu svoj ugovor o opskrbi.

Opskrbljivač plinom može dati pristanak na takav prijenos pod uvjetom:
  • da krajnji kupac koji prenosi ugovor, podmiri sve novčane obveze nastale do dana prijenosa ugovora o opskrbi plinom i
  • davanja izjave prenositelja ugovora i vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza.

Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza (PDF)
 
Bilo koja promjena ugovora o opskrbi plinom moguća je isključivo uz izričitu dozvolu prenositelja ugovora, vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline i opskrbljivača plinom. Treća osoba može promijeniti opskrbljivača plinom samo uz pristanak prenositelja ugovora i vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline. Prenositelj ugovora i primatelj ugovora mogu u svako vrijeme pisanim putem raskinuti ugovor o prijenosu ugovora, o čemu su dužni u roku od tri dana od dana raskida tog ugovora i podmirenja svih dospjelih novčanih obveza, obavijestiti opskrbljivača plinom i vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline u pisanom obliku.