EN
Ugovaranje opskrbe

Ugovaranje opskrbe


UGOVOR O OPSKRBI PLINOM
 
Ugovor o opskrbi plinom sklapaju opskrbljivač i krajnji kupac koji ne koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge.
 
Ukoliko krajnji kupac nije ujedno i vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline za koju se sklapa ugovor o opskrbi plinom, ugovor o opskrbi plinom može sklopiti isključivo uz suglasnost vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline.
 
Ugovor o opskrbi plinom sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se sklopiti za više ili sva obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca. Krajnji kupac može za pojedino obračunsko mjerno mjesto sklopiti ugovor o opskrbi plinom samo s jednim opskrbljivačem.

Cijenu plina u ugovoru o opskrbi plinom opskrbljivač plinom i krajnji kupac slobodno ugovaraju.
 
Opskrbljivač plinom dužan je pravovremeno, odnosno najkasnije 30 dana prije ugovorom propisanog roka za raskid ugovora, pisanim putem, uz račun za prethodno razdoblje potrošnje i/ili elektronskim putem, obavijestiti krajnjeg kupca o prestanku važenja sklopljenog ugovora.Uz obavijest, opskrbljivač plinom je dužan krajnjeg kupca upoznati s mogućnošću produživanja postojećeg ili sklapanja novog ugovora, uvjetima novog ugovora, posljedicama nesklapanja novog ili produživanja postojećeg ugovora opskrbi, te pravom na promjenu opskrbljivača plinom.


UGOVOR O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
 
Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge sklapa opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge.
 
Kao i kod ugovora o opskrbi plinom, ukoliko krajnji kupac nije ujedno i vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline, ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge može sklopiti isključivo uz suglasnost vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline za koju se ugovor sklapa.

Krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge može za pojedino obračunsko mjerno mjesto sklopiti ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge samo s jednim opskrbljivačem.

Cijena plina u ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

Ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge sklapa se na neodređeno vrijeme.

Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge (PDF)


UGOVOR O ZAJAMČENOJ OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA

Ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca sklapa zajamčeni opskrbljivač plinom i krajnji kupac koji je ostao bez opskrbljivača plinom u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN 18/18, NN 23/20).

Cijena plina u ugovoru o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

Ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca smatra se sklopljenim danom stjecanja uvjeta sukladno odredbama Zakona o tržištu plina (NN 18/18, NN 23/20) za korištenje prava na zajamčenu opskrbu. Zajamčeni opskrbljivač dužan je krajnjem kupcu dostaviti ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca u roku od osam dana od dana početka zajamčene opskrbe.

Ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca sklapa se na neodređeno vrijeme, odnosno do sklapanja ugovora o opskrbi ili ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge. U slučaju da opskrbljivaču za vrijeme trajanja ugovora o zajamčenoj opskrbi istekne razdoblje na koje je određen zajamčenim opskrbljivačem, ugovor se prenosi na novog zajamčenog opskrbljivača.
 

Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi plinom (PDF
Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom (PDF)