EN
Plinska instalacija

Plinska instalacija

Podjela područja odgovornosti
 
Izlaz iz plinomjera smatra se mjestom primopredaje prirodnog plina krajnjem kupcu. Ukoliko se plinomjer nalazi u plinskom ormariću smještenom izvan građevine, izlaz iz plinomjera predstavlja graničnu točku područja odgovornosti operatora distribucijskog sustava. Dio plinske instalacije nakon spomenute točke s pripadajućim plinskim trošilima, otvorima za dovod zraka za izgaranje i sustavom za odvod produkata izgaranja prirodnog plina (dimnjakom) smatra se područjem odgovornosti krajnjeg kupca.
 
Ukoliko je plinomjer smješten unutar građevine, krajnji je kupac odgovoran i za dio instalacije od glavnog zapora (slavine) do plinomjera uključujući isti.

Dužnosti krajnjeg kupca
 
Krajnji kupac dužan je:
  • održavati plinsku instalaciju u ispravnom stanju 
  • priključiti i održavati plinska trošila u skladu s važećim strukovnim pravilima i internim aktima operatora distribucijskog sustava
  • omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava ugradnju, održavanje i očitanje stanja plinomjera
  • osigurati operatoru distribucijskog sustava nesmetan pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu u svrhu održavanja, te plinskim instalacijama u svrhu ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti istih

Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10) propisano je ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u sljedećim slučajevima:
  • izgradnji plinske instalacije
  • rekonstrukciji plinske instalacije
  • redovnoj izmjeni plinomjera

Detaljnije odrebe o ispitivanju nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije možete pronaći ovdje, a na istoj lokaciji nalazi se i popis ovlaštenih ispitivača plinskih instalacija.

Prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava i krajnjeg kupca detaljno su opisana u sklopu Mrežnih pravila plinskog distribuscijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20).