EN
Ugovaranje opskrbe

Ugovaranje opskrbe

Ugovor o opskrbi poduzetništva sadrži sve bitne dijelove iz Općih uvjeta opskrbe i Uvjeta opskrbljivača HEP Plina. Međutim, pri ugovaranju opskrbe poduzetništva koji se plinom koriste za proizvodne djelatnosti (tzv. veliki kupci – koji su razvrstani u tarifne modele TM9 do TM12) količine plina se utvrđuju prema mjesečnoj i/ili dnevnoj dinamici s podatcima o najvećoj dnevnoj/satnoj potrošnji, a za odstupanja od ugovorenih količina ugovaraju se naknade za veće ili manje preuzete količine.

U pravilu, s velikim kupcima se ugovaraju i kvalitetni instrumenti osiguranja plaćanja.