EN

Zaštita podataka

IZJAVA O PRIVATNOSTI

1.OPĆENITO

Svjesni smo činjenice da je privatnost vrlo bitna i zbog toga se HEP-PLIN d.o.o. obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Ovom Izjavom o privatnosti upoznajemo Vas s kojim osobnim podacima raspolažemo, na koji način i u svrhu ih obrađujemo, kao i s Vašim pravima povezanim sa obradom osobnih podataka.

 
Voditelj obrade podataka:
HEP-PLIN d.o.o.
Ulica cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek,
OIB: 41317489366
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ulica cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek
e-mail: sluzbenikzazastitu.plin@hep.hr
 
2. VRSTE OSOBNIH PODATAKA
 

Vrste osobnih podataka koje HEP-PLIN d.o.o. obrađuje:

a) Osobni podaci i podaci o nekretnini nužni radi dobivanja energetske suglasnosti i ispunjenja energetskih uvjeta za priključenje na distribucijski sustav:  ime i prezime, OIB, ulica, kućni broj, mjesto, grad, poštanski broj, katastarska čestica, katastarska općina,
b) Osobni podaci koji su nužni radi sklapanja Ugovora o opskrbi prirodnim plinom, radi izvršenja Ugovora, dostave računa i slično: ime i prezime, OIB, ulica, kućni broj, mjesto, grad, poštanski broj, adresa za dostavu računa,
c) Podaci o obračunskom mjernom mjestu: broj mjernog mjesta, ulica, kućni broj, mjesto, grad, poštanski broj,
d) Podaci o stanju brojila: tvornički broj brojila, stanje brojila obračunskog mjernog mjesta, očitanje brojila, datum očitanja,
e) podaci koji se koriste prilikom obračuna potrošnje plina: ime i prezime, OIB, ulica, kućni broj, mjesto, grad, poštanski broj,očitana mjesečna potrošnja plina,
e) Podaci o samoočitanju: ako je usluga ugovorena,
f) Ostali podaci: podaci koje nam Vi ili treća osoba dostavite radi izvršenja obaveza iz ugovora kao što su podaci o bankovnom računu.

 
3. ZAKONITOST, NAČIN I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Obrada je zakonita ako:

a) ispitanik je dao izričitu privolu za obradu osobnih podataka,
b) obrada je nužna za potrebe izvršavanja ugovora ili kako bi se poduzele određene radnje vezane uz Vaš zahtjev prije sklapanja samog ugovora,
c) ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza HEP-PLIN-a d.o.o.
d) ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi,
e) ako je obrada nužna za izvršenje zadaće od javnog interesa ili izvršenja službene ovlasti HEP-PLIN-a d.o.o.,
f) ako je obrada nužna za potrebe legitimnog interesa HEP-PLIN-a d.o.o. ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode.
 
 
HEP-PLIN d.o.o. prethodno navedene podatke koristi primjereno i u onom opsegu koji je potreban za sklapanje i izvršenje Ugovora o opskrbi prirodnim plinom, a što se sastoji od pružanja usluge opskrbe prirodnim plinom, obračuna i naplate izvršene usluge po izdanim računima, te dostave računa na Vašu adresu. Ističemo da je obveza davanja osobnih podataka koje koristimo prilikom sklapanja i izvršenja ugovora predviđena važećim zakonskim i podzakonskim hrvatskim i europskim propisima.
 
Ako odbijete pružiti osobne podatke iz točaka 2.a i 2.b ove Izjave, HEP-PLIN d.o.o. pridržava pravo odbiti zahtjev za sklapanje, izvršenje, donosno raskid ugovora.
 
HEP-PLIN d.o.o. koristi automatizirane procese obrade osobnih podataka svojih kupaca pa se na taj način obrađuju i Vaši podaci. Ovakvom automatiziranom obradom moguće je analizirati određene osobne aspekte korištenja naših usluga, iz kojih su Vam onda vidljive npr. mjesečne i godišnje potrošnje prirodnog plina.Ovakvu obradu vršimo samo u svrhu unapređenja naših usluga.
 
HEP-PLIN d.o.o. ima pravo obrađivati Vaše podatke i u slučaju kada je takva obrada podataka nužna za potrebe naših ili legitimnih interesa trećih strana. Takva je obrada podataka moguća samo onda kada je učinak i značaj obrade takve prirode da je naš interes za obradu jači od potencijalnog učinka na Vaša temeljna prava ili interese.
 
HEP-PLIN d.o.o se kod obrade osobnih podataka ne koristi pružateljima usluga izvan Europske unije. Možete se pouzdati da pri svakoj obradi Vaših osobnih podataka postupamo savjesno, transparentno i u onoj mjeri koja je nužna za konkretnu svrhu u kojoj se podaci obrađuju.

 
4. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
 

Osobnim podacima HEP-PLIN d.o.o. raspolaže dok traje ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju pokretanja prisline naplate dospjelih potraživanja koji su proizašli iz ugovornog odnosa ili ako postoji mogućnost vođenja drugih pravnih postupaka u vezi sa pravima i obvezama iz ugovornog odnosa. Također, ako podnesete pritužbu na izvršenu uslugu, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka postupka po pritužbi, sve u skladu sa važećim propisima.

 
5. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA
 

Vaši podaci se mogu prosljediti vanjskim suradnicima u sklopu samog izvršavanja usluge opskrbe prirodnim plinom, kao što su na primjer pružanje usluge ispisa računa ili dostave računa na Vašu adresu i sl. Također, u slučaju neispunjavanja Vaših ugovornih obveza, kao vjerovnik imamo pravo Vaše osobne podatke u odgovarajučem opsegu proslijediti  pravnim osobama za naplatu potraživanja ( odvjetnički ured i sl.).

 
6. PRIVOLE
 

U određenim slučajevima, kada davanje podataka nije nužno za uspostavu ili nastavak poslovnog odnosa s ispitanikom, voditelj obrade može tražiti privolu ispitanika za obradu podataka u određene svrhe. Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ju u svakom trenutku može povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Uskrata privole neće utjecati na mogućnost zaključenja ugovornog odnosa.

U marketinške svrhe možemo prikupljati i koristiti vaše osobne podatke uz privolu, a u cilju dostavljanja obavijesti o proizvodima, uslugama, ponudama koje bi ispitanicima potencijalno mogli biti važni ili zanimljivi. U svakom trenutku možete uložiti prigovor nakon čega će se podaci ispitanika prestati obrađivati u marketinške svrhe.

Podatke koje o ispitanicima prikupimo putem Internet stranica HEP-PLIN –a d.o.o., čuvamo s posebnom pažnjom osiguravajuću ispitanicima sigurnost i povjerljivost podataka. Putem naše stranice prikupljamo samo podatke koje ste nam dobrovoljno dali registracijom na našoj stranici. Prikupljeni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku te se primjenjuju potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Podatke koje prikupimo putem adresa e-pošte koristimo samo radi ispunjavanja Vaših zahtjeva. Podatke koje ste nam dali prilikom registracije na našim Internet stranicama čuvat ćemo radi ispunjavanja zakonite svrhe, kroz cijelo vrijeme postojanja Internet stranice. U slučaju gašenje iste, podaci ispitanika se više neće prikupljati i bit će uništeni.

 
7. PRAVA ISPITANIKA
 

HEP-PLIN d.o.o., s Vašim osobnim podacima postupa sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
 
HEP-PLIN d.o.o. omogućava pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni za izvršenje njihovih radnih zadataka, a trećim osobama samo u slučajevima propisani zakonom.

Prava ispitanika:

a) pristup osobnim podacima

Podnošenjem zahtjeva za pristup osobnim podacima dostavit ćemo Vam osobne podatke kojima raspolažemo, svrhu njihove obrade, osobe kojima se takvi podaci otkrivaju te razdoblje u kojem se takvi podaci čuvaju. Uvid u svoje podatke možete ostvariti putem kontakta navedenog u točki 8..

b) ispravak osobnih podataka

Ako smatrate da su neki od Vaših osobnih podatak netočni ili nepotpuno navedeni u zbirci osobnih podataka voditelja HEP-PLIN-a d.o.o., iste ćemo prema Vašem zahtjevu ispraviti uz navedenu zakonsku ili pravnu osnovu.

c) brisanje osobnih podataka

Brisanje osobnih podataka možete zatražiti ako smatrate da ih obrađujemo nezakonito, ako ne postoji pravna osnova za obradu istih, ako ste povukli privolu za određenu obradu ili ako je Vaš opravdani interes za brisanje veći od našeg opravdanog interesa da podatke zadržimo i obrađujemo.
Postojanjem razloga koji onemogućuju trenutačno brisanje Vaših osobnih podataka, kao što je postupak prisilne naplate dospjelog dugovanja, isti neće moći biti brisani dok se postupak ne dovrši te ne prođu svi zakonski rokovi vezani uz isti.
Ističemo da ako tražite brisanje podataka koji su prikupljeni radi zasnivanja i izvršenja ugovornog odnosa, takav postupak mogao bi dovesti do raskida ugovornog odnosa s Vama.

d) ograničenje obrade osobnih podataka

Ako smatrate da je obradu Vaših osobnih podataka potrebno ograničiti dok za to postoji osnova,
ovo pravo moguće je ostvariti u sljedećim slučajevima:

  • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja provjere točnosti,
  • ako je po Vašem mišljenju, obrada nezakonita i protivite se brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe Vaših osobnih podataka,
  • ako nama podaci više nisu potrebni, ali Vama jesu radi postavljanja , ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva.


e) mogućnost prijenosa osobnih podataka

Ovo pravo možete ostvariti ako se obrada Vaših podataka vrši na temelju privole u svrhu izvršenja ugovora ili automatiziranim putem. Isto tako, ako je tehnički izvedivo, imate pravo zahtijevati prijenos osobnih podataka drugom pružatelju usluga.

f) pravo na prigovor

Imate pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svakom trenutku. Kada Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela, ili se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naš legitimni interes, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

g) povlačenje privole

Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u pojedinačno određene svrhe, istu možete povući u svako doba.

h) pravo na pritužbu nadzornom tjelu

Ako smatrate da prilikom obrade osobnih podataka nismo postupili sukladno propisima koji reguliraju zaštitu podataka, molimo da nam se obratite radi dodatnih pojašnjenja o istom. U svakom slučaju imate pravo podnijeti  prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tjelu u Republici Hrvatskoj na adresi, Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

 
8. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Zaštitu Vaših prava možete zatražiti:

  •      slanjem zahtjeva na adresu HEP-PLIN d.o.o.,

                 Službenik za zaštitu osobnih podataka
                 Ulica cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek


Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo unutar roka od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, a rok se, ovisno o složenosti zahtjeva, može produljiti za dodatna dva mjeseca.