EN
Sigurnost priključka i mjere opreza

Sigurnost priključka i mjere opreza

U interesu svakog potrošača je da u svrhu vlastite sigurnosti, sigurnosti okoline, te racionalne potrošnje prirodnog plina osigura redovnu provjeru funkcionalnosti plinskih instalacija, priključenih plinskih trošila, te dimnjaka. 

Uporaba prirodnog plina kao energenta, osim mnogobrojnih prednosti, nosi i moguće opasnosti, te je potrebno voditi računa o sljedećem:

1. Redovno održavanje sustava za odvod produkata izgaranja (dimnjaka)
 
Neispravan sustav za odvod produkata izgaranja (dimnjak) veže potencijalnu opasnost od trovanja produktima izgaranja. Od iznimne je važnosti izvršiti provjeru funkcionalnosti dimnjaka minimalno jednom godišnje i to prije početka, a po potrebi i tijekom sezone grijanja. Provjeru funkcionalnosti dimnjaka obavlja mjesno nadležno dimnjačarsko tijelo (tvrtka, obrt) suglasno zakonskim i tehničkim propisima.

2. Redovno održavanje plinskih trošila
 
Tehnička neispravnost plinskih trošila i/ili nepravilno rukovanje istima može dovesti do istjecanja prirodnog plina u okolni, najčešće zatvoreni, prostor pri čemu može doći do zapaljenja i eksplozije zbog nedovoljnog dovoda svježeg zraka potrebnog za izgaranje prirodnog plina. Statistički gledano pojava požara i eksplozija uslijed navedenih okolnosti vrlo je mala, mnogo manja uspoređujući s pojavnošću istih opasnosti u slučaju uporabe drugih energenata (električna energija, loživo ulje, propan-butan). No, oprez je neophodan! Plinska trošila potrebno je u održavati unutar rokova propisanih od strane proizvođača, a preporuka je minimalno jednom godišnje prije i po potrebi tijekom sezone grijanja. Serviseri su dužni nakon pregleda i odrađenog servisa izdati potvrdu ili uvjerenje o ispravnosti plinskih trošila. 

3. Redovni pregled plinske instalacije

Propusnost plinske instalacije potencijalno je opasna jer može dovesti do eksplozije, požara ili trovanja. Potrebne su, i propisane, mnoge mjere i postupci kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Provjeru plinskih instalacija s pripadajućim mjerno regulacijskim uređajima i otvora za prozračivanje prostorija obavlja distributer plina, najprije prije priključenja građevine na distribucijsku mrežu, a potom i tijekom njenog korištenja, suglasno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20), Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) i Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10). Provjera plinskih instalacija i mjerno regulacijskih uređaja kod kućanstava obavlja se i prilikom svake zamjene i/ili umjeravanja plinomjera, a najmanje jednom u 10 godina prilikom čega distributer plina izdaje ispitni izvještaj.

Ukoliko prilikom ispitivanja plinske instalacije potrošač distributeru ne predoči valjane izvještaje o ispravnosti dimnjaka i plinskih trošila, distributer je dužan takva trošila odvojiti od plinske instalacije do trenutka pribavljanja pozitivnih izvještaja.

Proces i uvjeti korištenja prirodnim plinom kao energentom pobliže su opisani u napisu Sigurna i učinkovita uporaba prirodnog plina (PDF). 

Stanje dimnjaka, plinske instalacije i priključenih plinskih trošila u građevini nakon izgradnje i preuzimanja na uporabu isključiva je odgovornost vlasnika građevine. Radi osiguranja ispravnog i sigurnog funkcioniranja, dimnjak, kućne plinske instalacije, otvori za prozračivanje prostorija i priključena trošila moraju se koristiti suglasno uputama dimnjačara, izvođača instalacija, distributera plina i proizvođača plinskih trošila. 

Osim provjera ispravnosti koje su dužne obavljati mjerodavne tvrtke, u interesu je potrošača prirodnog plina i da samostalno opaža eventualne nepravilnosti u funkcioniranju cjelokupnog sustava putem kojega se opskrbljuje plinom, te da u slučaju sumnji i/ili uočavanja nepravilnosti odmah obavijesti distributera, odnosno mjerodavnu tvrtku (dimnjačara, servisera trošila plina). Samo obostrana suradnja omogućava sigurno stanje sustava i zadovoljavajuću funkcionalnost.

Popise ovlaštenih izvođača i ispitivača plinskih instalacija, servisera plinskih trošila, te nositelja dimnjačarskih koncesija možete pronaći ovdje.