EN
Usluge HEP Plina

Usluge HEP Plina

HEP Plin obavlja djelatnosti distribucije i opskrbe plinom, pri čemu je dužan pružati:

  • standardne i
  • nestandardne usluge.

Standardne usluge su sve one usluge čiji su troškovi sadržani u naknadi za korištenje mreže ili cijeni plina.

Osim standardnih usluga, HEP Plin pruža i nestandardne usluge.

Točan opis nestandardnih usluga, koji za pojedinu uslugu sadrži naziv i jediničnu cijenu, možete pronaći u Cjenicima nestandardnih usluga za distribuciju i opskrbu.

Ostali troškovi koji se ne mogu unaprijed jedinično iskazati, obračunavaju se na objektivan i razvidan način, prema cijenama ostvarenima na temelju Zakona o javnoj nabavi.