EN
Cijene plina za kućanstva

Cijene plina za kućanstva

Cijena plina za kućanstva koja se koriste javnom uslugom opskrbe je regulirana. Suglasno propisanoj metodologiji sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina – Ts1 (kn/kWh) (obuhvaća tarifne stavke: za nabavu plina, za distribuciju plina ovisno o tarifnom modelu i opskrbnu maržu), te fiksne mjesečne naknade – Ts2 (kn) za uslugu distribucije plina i uslugu opskrbe plinom ovisno o tarifnome modelu (bez obzira na isporučenu količinu plina).

HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. (NN 94/20). HEP-Plin d.o.o. je dodatno snizio referentnu cijenu plina Odlukom o novim cijenama prirodnog plina za javnu uslugu opskrbe plinom na iznos 0,1825kn/kWh.

Na opskrbnom području HEP-Plina d.o.o. cijene prirodnog plina (u kn/kWh bez PDV-a) za tarifne modele u koje su razvrstani kupci kategorije kućanstvo koji se koriste javnom opskrbom iznose:
Tarifni model (godišnja potrošnja plina)      Trošak nabave plina    Trošak distribucije plina    Opskrbna marža    Ukupna krajnja cijena (bez PDV-a)    Fiksna mjeseč. naknada (kn/mjesec)
TM1 – do 5.000 kWh 0,1825 0,0402 0,0130 0,2357 14,00
TM2 – preko 5.000  do 25.000 kWh 0,1825 0,0402 0,0130 0,2357 14,00
TM3 – preko 25.000 do 50.000 kWh 0,1825 0,0402 0,0130 0,2357 25,00
TM4 – preko 50.000 do 100.000 kWh 0,1825 0,0362 0,0130 0,2317 36,00

Cijene plina za kućanstva koja ugovaraju uslugu opskrbe prema tržišnim načelima utvrđuje se cjenikom (PDF).