EN
Dokumentacija za priključenje na plinski distribucijski sustav

Dokumentacija za priključenje na plinski distribucijski sustav

Energetski uvjeti za priključenje na plinski distribucijski sustav
 
Energetskim uvjetima za priključenje na distribucijski sustav utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički i ekonomski uvjeti priključenja, te uvjeti korištenja distribucijskog sustava. Energetski uvjeti se pribavljaju u postupku izdavanja akta kojim se određuju lokacijski uvjeti prema zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ili za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav. Na temelju energetskih uvjeta ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet građevine.
 
Energetske uvjete dužno je pribaviti nadležno upravno tijelo, investitor priključka ili treća strana koju ovlasti investitor priključka. Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje građevine na distribucijski sustav prilaže se dokaz o legalnosti i vlasništvu građevine, odnosno sljedeći dokumenti:
 
 • dokaz o vlasništvu zemljišta/građevine (jedan od dokumenata): izvadak iz zemljišne knjige, vlasnički list, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, ugovor o pravu građenja, ugovor o zajedničkom financiranju (navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci)
 • preslika katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci)
 • opis plinofikacije za postojeće građevine ili idejno rješenje priključka plina i instalacije za nove građevine (izrađuje projektant)
 • preslika osobne iskaznice investitora ili ovlaštenika za fizičke osobe, odnosno preslika izvatka iz sudskog registra, obrtnice ili rješenja o obavljanju upisanih djelatnosti za pravne osobe
 • dokaz o legalnosti građevine:
  • postojeće građevine (jedan od dokumenata): građevinska dozvola, uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, potvrda o izgrađenosti objekta prije 1968. godine, rješenje o obnovi 
  • nove građevine: građevinska dozvola
 
Investitor priključka dužan je zatražiti od operatora distribucijskog sustava energetske uvjete i u slučaju za kojeg se prema zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ne određuju lokacijski uvjeti, a osobito kod:
 
 • povećanja priključnog kapaciteta
 • priključenja samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski sustav
 • promjene na priključku
 • spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji
 • dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na više
 
U tom se slučaju uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta prilaže i opis izmjena na plinskim instalacijama.

Energetska suglasnost za priključenje na plinski distribucijski sustav

Energetskom suglasnošću za priključenje na distribucijski sustav određuju se zajamčeni uvjeti pristupa distribucijskom sustavu za pojedino obračunsko mjerno mjesto. Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor priključka ili ovlaštenik, a prilaže se:
 • glavni projekt građevine koji sadrži projekt plinske instalacije
 • ostali potrebni dokumenti koji nisu bili priloženi uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta

Energetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku dvije godine od dana izdavanja energetske suglasnosti ne sklopi ugovor o priključenju na distribucijski sustav. Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor priključka ili njegov ovlaštenik prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Krajnji kupac dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o svim promjenama na njegovim plinskim uređajima i instalacijama nastalim nakon ishođenja energetske suglasnosti. Energetska suglasnost prestaje važiti ako krajnji kupac u roku od jedne godine od dana prestanka ugovora o opskrbi plinom ne sklopi novi ugovor o opskrbi plinom. U slučaju prestanka važenja energetske suglasnosti zbog nesklapanja ugovora o opskrbi plinom u za to propisanim rokovima, operator distribucijskog sustava može staviti priključak izvan funkcije.
 • Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta/energetske suglasnosti (PDF)
 • Energetski uvjeti (PDF)
 • Energetska suglasnost (PDF)

Detaljnije odredbe o energetskim uvjetima i energetskoj suglasnosti sadržane su u Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18)