EN
Dokumentacija za priključenje na plinski distribucijski sustav

Dokumentacija za priključenje na plinski distribucijski sustav

Uvjeti priključenja na plinski distribucijski sustav
 
Uvjetima priključenja na distribucijski sustav utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički uvjeti priključenja, te uvjeti korištenja distribucijskog sustava. Na temelju uvjeta priključenja ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet građevine. 

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta priključenja operatoru distribucijskog sustava podnosi projektant putem nadležnog upravnog tijela, odnosno ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje. U slučaju kada u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja nije potrebno ishoditi akte kojima se odobrava gradnja, zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja operatoru distribucijskog sustava podnosi investitor ili vlasnik građevine koji zahtijeva priključenje ili promjenu na postojećem priključku građevine priključene na distribucijski sustav.

Uz zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav uz opis plinofikacije građevine prilaže se i dokaz o legalnosti građevine, odnosno sljedeći dokumenti:
 • dokaz o vlasništvu zemljišta/građevine (jedan od dokumenata): izvadak iz zemljišne knjige, vlasnički list, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, ugovor o pravu građenja, ugovor o zajedničkom financiranju (navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci)
 • preslika katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci)
 • opis plinofikacije za postojeće građevine ili idejno rješenje priključka plina i instalacije za nove građevine (izrađuje projektant)
 • preslika osobne iskaznice investitora ili ovlaštenika za fizičke osobe, odnosno preslika izvatka iz sudskog registra, obrtnice ili rješenja o obavljanju upisanih djelatnosti za pravne osobe
 • dokaz o legalnosti građevine:
  • postojeće građevine (jedan od dokumenata): građevinska dozvola, uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, potvrda o izgrađenosti objekta prije 1968. godine, rješenje o obnovi 
  • nove građevine: građevinska dozvola
 
Investitor priključka dužan je zatražiti od operatora distribucijskog sustava uvjete priključenja i u slučaju za kojeg se prema zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda ne određuju lokacijski uvjeti, a osobito kod:
 • povećanja priključnog kapaciteta
 • priključenja samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski sustav
 • promjene na priključku
 • spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji
 • dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na više
 
Prilikom gore navedenih promjena uz zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja prilaže se opis izmjena na plinskim instalacijama.
 

Energetska suglasnost za priključenje na plinski distribucijski sustav

Energetskom suglasnošću za priključenje na distribucijski sustav određuju se zajamčeni uvjeti pristupa distribucijskom sustavu za pojedino obračunsko mjerno mjesto. Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor priključka ili ovlaštenik, a prilaže se:
 • glavni projekt građevine koji sadrži projekt plinske instalacije
 • ostali potrebni dokumenti koji nisu bili priloženi uz zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja

Energetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku dvije godine od dana izdavanja energetske suglasnosti ne sklopi ugovor o priključenju na distribucijski sustav. Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor priključka ili njegov ovlaštenik prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Krajnji kupac dužan je obavijestiti operatora distribucijskog sustava o svim promjenama na njegovim plinskim uređajima i instalacijama nastalim nakon ishođenja energetske suglasnosti. Energetska suglasnost prestaje važiti ako krajnji kupac u roku od jedne godine od dana prestanka ugovora o opskrbi plinom ne sklopi novi ugovor o opskrbi plinom. U slučaju prestanka važenja energetske suglasnosti zbog nesklapanja ugovora o opskrbi plinom u za to propisanim rokovima, operator distribucijskog sustava može staviti priključak izvan funkcije.
 • Zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja/energetske suglasnosti (PDF)

Detaljnije odredbe o uvjetima priključenja i energetskoj suglasnosti sadržane su u Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20)