EN
O nama

O nama


Besplatni info telefon
0800 8813
Puni naziv i sjedište:
HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Ulica cara Hadrijana 7 , 31000 Osijek   
Skraćeni naziv: HEP-PLIN d.o.o.
info tel: 0800 8813, fax: 031/207 113


IBAN:  HR1824070001500002103
Banka: OTP banka d.d.
Matični broj: 1582615
OIB: 41317489366
Registracija: Trgovački sud u Osijeku, reg. br. Tt-01/655-8 od 20. lipnja 2001. g.
NKD: 35.2.                
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

web oznaka: www.hep.hr/plin

Sljedništvo: društvo je slijednik Pogona distribucije plina RO Elektroslavonije Osijek osnovanog 1975. godine.
Djelatnosti: distribucija plina, opskrba plinom, potporne djelatnosti i ostale djelatnosti
Imovina društva: vlasnička imovina HEP-a d.d. koja je ugovorom o dugoročnom financijskom najmu dana društvu na korištenje i imovina davatelja koncesija – područnih i lokalnih samouprava koje su na društvo ugovorom o koncesiji prenijele gospodarska prava i koristi iz vlasništva nad plinovodnom mrežom