EN
Što trebam znati o promjeni opskrbljivača?

Što trebam znati o promjeni opskrbljivača?


Želim promijeniti opskrbljivača električnom energijom. Koji je postupak?

Svi kupci iz kategorije kućanstvo imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, ali isto tako imaju pravo odabrati nekog od opskrbljivača na tržištu električne energije. Na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj ima više opskrbljivača.

Kako bi prešli  drugom opskrbljivaču, morate sklopiti novi ugovor o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem. Postupak promjene opskrbljivača provodi odabrani opskrbljivač koji podatke o obračunskim mjernim mjestima kupca, u propisanom obliku i na propisani način, dostavlja HEP ODS-u na obradu. Kupac komunicira s odabranim opskrbljivačem. Nakon sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem daljnji postupak za vas provodi vaš novi opskrbljivač. Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez naknade.


Koji su temeljni preduvjeti za promjenu opskrbljivača?

Kako bi postupak promjene opskrbljivača bio proveden na propisan način, neophodno je da svi podaci o Vama kao kupcu i Vašem mjernom mjestu budu poznati i vjerodostojni. Najvažniji podatak koji može osigurati sam kupac je OIB kupca. Svi kupci mogu provjeriti status svog OIB-a (odnosno provjeriti ima li HEP ODS njihov OIB i je li OIB ispravan) na svakom računu za električnu energiju. Također, vrlo je važno utvrditi stanje brojila temeljem kojeg će se razgraničiti potrošnja kupca kod postojećeg opskrbljivača od potrošnje koja će nastati kod novog opskrbljivača, pri čemu kupac može očitano stanje brojila za potrebe razgraničenja dostaviti odabranom opskrbljivaču.


Izaberem li nekog od tržišnih opskrbljivača, kakav će biti moj daljnji odnos s HEP ODS-om?

HEP ODS i dalje zadržava status jedinog distributera čija je nadležnost briga za optimalno funkcioniranje sustava, uključujući poslove očitanja, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu. Od 1. siječnja 2017. svi kupci u RH, neovisno o izabranom opskrbljivaču, dobivat će jedinstveni račun: račun na kojem je objedinjen trošak za opskrbu električnom energijom (potrošnja električne energije) i naknada za korištenje distribucijske mreže. Jedinstveni račun izdaje izabrani opskrbljivač. 


Obračun naknade za korištenje mreže – mrežarine

Račun za korištenje mreže - mrežarina, određuje se temeljem potrošnje iz odgovarajućeg prethodnog istog obračunskog razdoblja, iskazane kroz mjesečne novčane obveze kupca. Mjesečne novčane obveze, za kupce kategorije kućanstvo, utvrđuju se na način da se predviđena mjesečna potrošnja za pojedinačni mjesec pomnoži s pripadajućim tarifnim stavkama za korištenje mreže (za tarifni model plavi - jednotarifno mjerenje – 0,31 kn/kWh, za tarifni model bijeli - dvotarifno mjerenje - u višoj tarifi  0,35 kn/kWh, a u nižoj tarifi 0,17 kn/kWh; cijene su bez PDV-a) te se dodaje i naknada za mjernu uslugu u iznosu od 10,00kn (bez PDV-a).


Postoji li mogućnost obustave isporuke električne energije nakon promjene opskrbljivača?

Ukoliko kupac promijeni opskrbljivača, a nije podmirio novčane obveze prema HEP ODS-u, on mu ima pravo obustaviti isporuku električne energije sukladno Zakonu o tržištu električne energije. Također, svi opskrbljivači na tržištu električne energije imaju pravo, ukoliko kupac nije podmirio svoje novčane obveze, od HEP ODS-a zatražiti privremenu obustavu isporuke električne energije.


Očitanje brojila kod promjene opskrbljivača

Očitanje brojila kod kupaca kategorije kućanstvo u okviru standardne usluge obavlja HEP ODS svakih 6 mjeseci. Kod promjene opskrbljivača, očitanje brojila HEP ODS-u može dostaviti novi opskrbljivač, zajedno s podacima iz ugovora o opskrbi. Razgraničenje potrošnje između postojećeg i novog opskrbljivača utvrđuje se na jedan od sljedećih načina:

  • na temelju očitanja zaprimljenog od opskrbljivača - očitanje je prihvatljivo ukoliko potrošnja ne prelazi granicu odstupanja od ±30% u odnosu na odgovarajuće prethodno standardno obračunsko razdoblje (6 mjeseci);
  • na temelju procjene potrošnje - ukoliko očitanje nije zaprimljeno od opskrbljivača ili nije prihvatljivo, koristi se podatak o posljednjem očitanju HEP ODS-a u prethodnih 12 mjeseci;
  • na temelju izvanrednog očitanja koje provodi HEP ODS, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ugovora o opskrbi. Stanje brojila na dan početka primjene novog ugovora o opskrbi (prvog dana u mjesecu), utvrđuje se razmjerno broju dana do početka primjene novog ugovora.


Kako će se očitavati moje brojilo nakon promjene opskrbljivača?

Za kupce kategorije kućanstvo standardno obračunsko razdoblje iznosi 6 mjeseci, a brojila kupaca će se i dalje očitavati dva puta godišnje.


Koliko često mogu mijenjati opskrbljivača?

Svaki kupac ima pravo, u bilo kojem trenutku, promijeniti opskrbljivača na tržištu električne energije. Naravno, potrebno je obratiti pozornost na to kakav ugovorni odnos imate s trenutnim opskrbljivačem kako raskid ne bi podrazumijevao dodatne troškove.