EN
Složeno priključenje

Složeno priključenje

Složeno priključenje se provodi u slučaju priključenja složenim priključkom i kada je obvezna izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP), tj. u slučaju priključenja građevine na mrežu srednjeg napona (10, 20, 30 ili 35 kV) te u slučaju potrebe stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.
Osnovni koraci pri složenom priključenju sastoje se od:
  • izrade EOTRP-a
  • sklapanja ugovora o priključenju
  • izdavanja EES
  • izdavanja potvrde glavnog projekta
  • uplate naknade za priključenje
  • izgradnje priključka i stvaranja uvjeta u mreži
  • sklapanja ugovora o korištenju mreže
  • stavljanja priključka pod napon i izdavanja potvrde o početku korištenja mreže
  • pokusnog rada i izdavanja potvrde za trajni pogon (ako je u EES uvjetovan pokusni rad).

Obrasci zahtjeva i dokumenata nalaze se na web stranici Obrasci i dokumenti.

Detaljniji opis postupka složenog priključenja nalazi se u članku 11. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.