EN
Savjeti kupcima

Savjeti kupcima

Prekid u opskrbi električnom energijom može biti posljedica:

 • kvara ili planiranih radova u elektroenergetskoj mreži,
 • kvara na priključku,
 • kvara uređaja ili dijela električne instalacije.

U slučaju prekida u opskrbi električnom energijom, potrebno je prvo provjeriti radi li se o kvaru uređaja ili dijela električne instalacije, odnosno je li došlo do pregaranja uloška osigurača, aktiviranja automatskog osigurača, limitatora ili zaštitne strujne sklopke.

Ukoliko se utvrdi da je došlo do pregaranja uloška osigurača, aktiviranja automatskog osigurača, limitatora ili zaštitne strujne sklopke, potrebno je kontaktirati ovlaštenu stručnu osobu (električara). Ukoliko se ne radi o prethodno navedenom, potrebno je kontaktirati dežurnu službu nadležnog distribucijskog područja (elektre).

U slučaju kvara na elektroenergetskoj mreži, dežurna služba distribucijskog područja (elektre) uspostavit će ponovno napajanje električnom energijom u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko uočite neispravnost ili potencijalnu opasnost na priključku ili na mreži, molimo vas da obavijestite nadležnu službu vašeg distribucijskog područja (elektre).
Radi sigurnosti ljudi i imovine, svaka električna instalacija mora biti u ispravnom stanju. 

Prije priključenja električne instalacije na niskonaponsku distribucijsku mrežu,  instalacija mora biti izvedena, pregledana i ispitana sukladno odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) i zahtjevima norme HRN HD 60634-6.

Ukoliko građevina ima ugrađen sustav zaštite od udara munje, sustav mora biti sukladan Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/200833/2010).

Vlasnik građevine dužan je osigurati redoviti pregled i ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene stručne osobe.
Kod korištenja električne energije prisutna je opasnost od strujnog udara uslijed neispravnosti električne instalacije i/ili uređaja. Oštećeni dijelovi električne instalacije (kabeli, prekidači, utikači i utičnice), kao i oštećeni dijelovi električnih uređaja, najčešći su uzrok strujnog udara.

Radi vaše sigurnosti, savjetujemo:
 • održavajte svoju električnu  instalaciju i uređaje u ispravnom stanju;
 • u električnim instalacijama koristite zaštitne strujne sklopke za zaštitu od dodirnog napona;
 • koristite električne uređaje prema uputama proizvođača;
 • ne koristite električne uređaje u neposrednoj blizini vode;
 • posebnu pozornost posvetite djeci u cilju sprječavanja nehotičnog ili nepravilnog rukovanja električnim uređajima;
 • neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima (ne „popravljajte“ stare osigurače);
 • u slučaju požara isključite električnu instalaciju i uređaje, koristite vatrogasne aparate, a po potrebi pozovite vatrogasce (telefonski broj 193) ili hitnu službu (telefonski broj 112);
 • prije nego izvadite utikač priključnog kabela iz utičnice, isključite električni uređaj;
 • prilikom vađenja utikača priključnog kabela iz utičnice, jednom rukom pridržavajte utičnicu, a drugom rukom izvucite utikač;
 • prilikom korištenja produžnih kabela, vodite računa o njegovom opterećenju (broju i snazi priključenih uređaja) te opasnosti od oštećenja kabela;
 • u slučaju grmljavine isključite osjetljive električne uređaje (računala, televizori);
 • popravak električnog uređaja ili dijela električne instalacije povjerite ovlaštenim stručnim osobama;
 • u slučaju strujnog udara, potrebno je unesrećenu osobu što prije osloboditi (ukoliko je još uvijek u strujnom krugu). Pri tome je važno voditi računa o vlastitoj sigurnosti. Strujni krug se može prekinuti vađenjem utikača iz utičnice, vađenjem osigurača ili odvajanjem električnog vodiča od tijela unesrećenog – obavezno uz korištenje predmeta od izolirajućeg materijala (plastika, guma, debeli sloj suhe tkanine ili papira, suho drvo). Poželjno je koristiti gumene rukavice i čizme. Unesrećenom pružite prvu pomoć te po potrebi pozovite hitnu pomoć (telefonski broj 194). Ukoliko je uslijed strujnog udara nastao požar, nemojte ga gasiti vodom.

Naknada za prekomjernu jalovu energiju naplaćuje se za energiju koja se ne pretvara u koristan rad.

Faktor snage (cos φ) iskazuje koliko se angažira prividne snage za dobivanje djelatne snage i izražava se iznosom od 0 do 1. Na primjer, faktor snage 0,7 znači da se od ukupne struje koju ulazi u instalaciju kupca samo 70% pretvara u koristan rad (preostalih 30% smanjuje kapacitet distribucijskih vodova i uzrokuje gubitke u mreži).

U tablici u nastavku dani su iznosi faktora snage (cos φ) za određene iznose prividne i radne snage (odnosi vrijede i za snage i za energije).

Redni
broj
Prividna snaga Radna snaga Jalova snaga Faktor snage Odnos jalove i radne snage
  S [VA] P [kW] 𝑄=√𝑆2−𝑃2 [kvar] cos φ = P/S Q/P [%]
1. 100 0 Q 100 0.00 -
2. 100 10 99 0.10 995
3. 100 20 98 0.20 490
4. 100 30 95 0.30 318
5. 100 40 92 0.40 229
6. 100 50 87 0.50 173
7. 100 60 80 0.60 133
8. 100 70 71 0.70 102
9. 100 80 60 0.80 75
10. 100 90 44 0.90 48
11. 100 95 31 0.95 33
12. 100 100 0 1.00 0

 

Naknadu za prekomjernu jalovu energiju ne plaćaju kupci kategorije kućanstvo i kupci javne rasvjete.

Kupci kategorije poduzetništvo (osim javne rasvjete), koji održavaju faktor snage od 0,95 do 1, ne plaćaju naknadu sve dok im se faktor snage ne smanji ispod 0,95. U tom slučaju, plaćaju naknadu za prekomjerni dio, od ostvarenog nižeg faktora snage do 0,95. Iznos jalove energije koja uzrokuje faktor snage 0,95 jednaka je približno iznosu 33% radne energije. Povećanjem jalove energije iznad tog iznosa uzrokuje pad faktora snage ispod 0,95 pa se prekomjerna jalova energija koja se naplaćuje može izračunati iz podataka prikazanih na računu, tako da se izmjerena ukupna jalova energija umanji za iznos 33% izmjerene ukupne radne energije.

Jalova energija ima dva oblika – induktivni i kapacitivni. Induktivni oblik stvaraju uređaji koji u sebi sadrže različite namotaje (zavojnice). U najvećem broju to su svakako asinkroni motori koji predstavljaju i najčešće potrošače električne energije u industrijskim pogonima, dok su ostali transformatori, induktivni grijači, generatori u strojevima za zavarivanje, prigušnice i sl. Kapacitivni karakter imaju potrošači koji predstavljaju kondenzatore različitih namjena. Većina današnjih potrošačkih uređaja priključenih na distribucijsku mrežu (računala, TV i radio prijemnici i sl.) imaju na svom ulazu kondenzatore velikih kapaciteta koji omogućuju izgradnju napajanja uređaja znatne snage, ali vrlo malih dimenzija.

Tarifna stavka za prekomjernu jalovu energiju, induktivnu i kapacitivnu, ista je za sve naponske razine u distribucijskoj mreži. Kupci koji plaćaju prekomjerno potrošenu jalovu energiju mogu ugraditi korekcijske (kompenzacijske) uređaje koji će faktor snage približiti jediničnom iznosu i smanjiti ili poništiti plaćanje za prekomjernu jalovu energiju. Kompenzacijski uređaji temelje se na principu da su struje koje uzrokuju induktivni i kapacitivni teret vektorski suprotnih predznaka i moguće je međusobno poništiti njihove utjecaje.

Jalova energija prisutna je u izmjeničnim sustavima koji se sastoje od induktivnih ili kapacitivnih komponenti. Jalova energija ima veliku važnost za funkcioniranje elektroenergetskog sustava, ali ukoliko je udio jalove energije prevelik može doći do nemogućnosti regulacije razine napona ili do znatnog porasta struje kroz vodove distribucijske mreže, zagrijavanja vodova i porasta gubitaka, a u konačnici i do prekida napajanja.

Prilikom odabira novog električnog uređaja, potrebno je obratiti pozornost na oznake kategorije potrošnje pojedinog uređaja. Kategorije potrošnje uređaja definirane su Pravilnikom o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja. Pravilnik određuje uređaje koji moraju biti opremljeni oznakom energetske učinkovitosti te ispitivanje i nadzor provedbe Pravilnika.

Energetske oznake su potvrda kvalitete uređaja s gledišta energetske učinkovitosti. Uređaji su prema potrošnji energije podijeljeni na sedam stupnjeva energetske učinkovitosti označenih slovima od A do G, gdje skupinu A čine energetski najučinkovitiji uređaji. Za uređaje čiji je razred energetske učinkovitosti veći od A koriste se oznake A+ i A++.

Pravilnik je u potpunosti usklađen sa smjernicama Europske unije, a odnosi se na sljedeće uređaje: hladnjake, ledenice i njihove kombinacije, strojeve za pranje rublja, sušila i njihove kombinacije, strojeve za pranje suđa, pećnice, izvore svjetla i uređaje za hlađenje i klimatizaciju.

U nastavku dajemo primjer oznake energetske učinkovitosti hladnjaka - ledenice i njihove kombinacije. Pojedinosti vezane uz označavanje energetske učinkovitosti uređaja možete naći u  Pravilniku.

 

https://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/savjeti-kupcima/savjeti-kupcima-ods.jpg


Objašnjenje oznaka:

I. Ime ili trgovačka oznaka dobavljača
II. Dobavljačeva oznaka tipa/modela
III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s Pravilnikom (odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice)
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i slično)
V. Potrošnja energije u skladu s HRN EN 153 izražena u kWh/godina (odnosno za 24 sata × 365 dana)
VI. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za svježe namirnice koji ne podliježu označavanju zvjezdicama (odnosno radna temperatura -6 °C)
VII. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za smrznute namirnice koji podliježu označavanju zvjezdicama (odnosno radna temperatura -6 °C)
VIII. Označavanje zvjezdicama odjeljaka za smrzavanje namirnica u skladu s prihvaćenom regulativom
IX. Podaci o izmjerenoj razini buke (ako su raspoloživi)

U svrhu podizanja svijesti građanstva o efikasnoj potrošnji energije te poticanja primjene ekonomski isplativih i energetski efikasnih tehnologija, materijala i usluga u Hrvatskoj, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) pokrenuli su projekt  "Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj". Na Internet stranicama Projekta objavljeno je puno zanimljivih materijala o energetskoj učinkovitosti.

 • Neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima.
 • Kućanske aparate ne isključujte povlačenjem za priključni kabel utikača, nego jednom rukom pridržavajte utičnicu, a drugom rukom izvlačite utikač.
 • U slučaju grmljavine, isključite važnije električne uređaje, a posebno elektroničke uređaje (računala, televizori).
 • Ne razvlačite po zemlji priključne kabele (za kosilice, miješalice i slično), prije nego ih na odgovarajući način zaštitite od oštećenja. 
 • Koristite samo one prijenosne svjetiljke kod kojih su svi dijelovi zaštićeni izolacijom, a žarulji ne prijeti opasnost od neposrednog oštećenja.
 • Popravke na električnim uređajima i izvođenje električnih instalacija povjeravajte samo ovlaštenim stručnim osobama.
 • Ne koristite električne uređaje u neposrednoj blizini vode.
 • Posebnu pozornost posvetite djeci u cilju sprječavanja nehotičnog ili nepravilnog rukovanja električnim uređajima.
Odabir odgovarajućeg uređaja može doprinjeti racionalnijem korištenju i smanjenje troškova za potrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja. Prilikom nabave novog uređaja, potrebno obratiti pažnju na:
 • veličinu uređaja s obzirom na broj korisnika (članova kućanstva),
 • vrstu uređaja s obzirom na učestalost korištenja,
 • razred energetske učinkovitosti uređaja - proizvodi su označeni energetskim razredom učinkovitosti - slovima A, B, C, D, E, F, G.
Način korištenja pojedinih električnih uređaja značajno utječe na njihovu potrošnju. Vrijeme korištenja uređaja može značajno utjecati na troškove stoga preporučujemo da, uređaje koje možete, koristite za vrijeme trajanja niže tarife, odnosno noću. Kod određivanja rasporeda uređaja u prostoriji, vodite računa o tome da položaj uređaja također utječe na njegovu potrošnju. Detaljnije preporuke za učinkovito i racionalno korištenje pojedinih uređaja možete pronaći u nastavku.  


HLADNJAK

 • Položaj hladnjaka u prostoriji - hladnjak postavite dalje od izvora topline i izvan dohvata Sunčevih zraka.
 • Provjetravanje uređaja - osigurajte strujanje zraka oko stražnjeg dijela hladnjaka.
 • Temperatura hlađenja i zamrzavanja – podešavanje uređaja na nepotrebno niske temperature hlađenja i zamrzavanja znatno utječe na njegovu potrošnju.
 • Korištenje uređaja - u hladnjak ne stavljajte tople namirnice te nastojte održavati umjerenu količinu namirnica.
 • Održavanje - redovito otklanjajte naslage leda ako uređaj nema mogućnost samoodleđivanja; povremeno očistite nečistoću s rešetke na stražnjoj strani uređaja jer ona povećava potrošnju; obratite pozornost na brtve i gumice na hladnjacima te ih zamijenite ako su oštećene.
 

RASVJETA PROSTORIJA

 • Kvalitetnija i učinkovitija rasvjeta postiže se postavljanjem većeg broja manjih izvora svjetlosti u prostoriji.
 • Kod prostora gdje je potrebno dugotrajno osvjetljenje, upotrebljavajte štedna rasvjetna tijela.
 • Svijetlo obojani zidovi reflektiraju znatno više svjetla od tamnih.
 

PRIPREMA HRANE – ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK

 • Kod kuhanja na električnom štednjaku redovito koristite brzogrijaću ploču s regulatorom topline.
 • Grijaću ploču isključite prije uklanjanja posude.
 • Ne zagrijavajte praznu grijaću ploču.
 • Najučinkovitije su stakleno-keramičke grijaće ploče, nakon njih automatske brzogrijaće ploče, a tek potom obične električne grijaće ploče.

PERILICA I SUŠILICA RUBLJA
 • Kupnja – kod kupnje perilice za rublje, prednost dajte uređajima koji su označeni višim stupnjem energetske učinkovitosti.
 • Korištenje – perilicu uvijek punite do dopuštene količine rublja (prema preporukama proizvođača); kad god je to moguće, koristite ciklus ekonomičnog pranja.
 • Sredstva za pranje - upotrebljavajte ona sredstva koja su učinkovita na nižim temperaturama.
 • Održavanje – obratite pozornost na filter perilice i redovno ga čistite.
 • Za sušilicu rublja vrijede jednaka pravila kao i za perilicu rublja, ali ne zaboravite da vrijeme rada sušilice ovisi o ostatku vlage u rublju nakon centrifugiranja u perilici.

PERILICA POSUĐA
 • Kako biste racionalno koristili električnu energiju pri upotrebi perilice posuđa, koristite program pranja prema vrsti posuđa prema uputama proizvođača.
 • Posuđe složite na police perilice tako da je prostor dobro popunjen.

PRIPREMA TOPLE VODE - BOJLERI
 • Ne zagrijavajte vodu u bojleru na temperaturu veću od 60 °C.
 • Povremeno očistite grijače bojlera od naslaga kamenca.

GRIJANJE PROSTORIJA
 • Električno zagrijavanje stana najveći je trošak.
 • Dobro zabrtvite vrata, prozore i druga mjesta kroz koja odlazi toplina.
 • Izolirajte zidove i potkrovlja.

HLAĐENJE PROSTORIJA
 • Nije potrebno rashlađivati prostorije na temperaturu manju od 21 C. Osim što nije dobro za vaše zdravlje, stvara i nepotreban trošak.
 • Redovito održavajte filtere za pročišćavanje zraka te vanjsku jedinicu uređaja za hlađenje.
 • Smanjite potrebnu količinu energije za hlađenje dobrom toplinskom izolacijom zidova i prozora.

Provedbom mjera racionalnog korištenja električne energije u kućanstvu će se vrlo brzo osjetiti rezultati u obliku novčanih ušteda. Ovisno o vrsti tarife, postoje različite cijene za jednaku količinu električne energije.

Raspored dnevnih tarifa:
 • zimsko računanje vremena: VT 7-21 sat, NT 21-7 sati
 • ljetno računanje vremena: VT 8-22 sata, NT 22-8 sati;