EN
Česta pitanja

Česta pitanja

Povlašteni proizvođač je energetski subjekt koji u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša.

Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), u skladu s uvjetima koji se  propisuju Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (NN 132/13).
Ukoliko postojeći kupac želi priključiti sunčanu elektranu na vlastitu instalaciju i proizvedenu električnu energiju koristiti za vlastite potrebe, HEP ODS-u mora podnijeti Zahtjev za izdavanje EES – proizvođači (PDF).

Čin neovlaštene instalacije neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine te je u sukobu s pozitivno pravnim propisima Republike Hrvatske (Zakon o energiji - NN 120/12, 14/14, 95/15; Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, NN 85/15, 49/20, 104/20).

Važno naglasiti da korisnici mreže ne smiju priključivati elektranu na postojeću instalaciju bez suglasnosti i nadzora HEP ODS-a. U suprotnom, izlažu opasnosti sebe, svoje ukućane, susjede i djelatnike HEP-ODS-a koji rade na mreži.
Za postrojenja priključena na elektroenergetsku mrežu investitor može s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (HROTE) sklopiti ugovor o otkupu električne energije isporučene u elektroenergetski sustav. Temeljem sklopljenog ugovora Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) isplaćuje povlaštenom proizvođaču poticajnu cijenu prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13151/13).

Elektroenergetska suglasnost (EES) je neophodan dokument za priključenje svakog novog korisnika mreže, kako kupca, tako i proizvođača. EES je dokument koji se izdaje u svrhu sagledavanja mogućnosti priključenja, određivanja tehničkih, ekonomskih i ostalih uvjeta priključenja neovisno o tome je li za izgradnju istog potreban dokument nadležnog tijela za upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Tehnički uvjeti koje treba zadovoljiti proizvođač prilikom priključenja na mrežu definirani su u elektroenergetskoj suglasnosti. Pri tome povratni utjecaj postrojenja na mrežu mora biti u skladu s propisanim uvjetima utvrđenim Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (NN 74/18), a utjecaj postrojenja na kvalitetu električne energije u skladu s normom HR EN 50160:2007. Ugrađena oprema mora zadovoljiti europske EN, odnosno HR EN norme.

Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja - EOTRP  je složena analiza mreže, koja uvažava postojeće i planirano stanje mreže, kao i postojeće i planirane korisnike mreže (kupce i proizvođače) te analizira mrežu u svim ekstremnim stanjima relativnog odnosa proizvodnje i potrošnje. Rezultat EOTRP-a je optimalno tehničko rješenje priključenja i preliminarna procjena pripadajućih troškova.
Izrada EOTRP-a u nadležnosti je HEP ODS-a, a trošak izrade utvrđuje se u skladu s cjenikom nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava .
Trošak izrade EOTRP-a snosi podnositelj zahtjeva.
Obveza izrade EOTRP-a za priključke za koje je potrebno stvaranje uvjeta u niskonaponskoj (NN) ili srednjenaponskoj (SN) mreži za priključenje kupca ili proizvođača propisana je Uredbom izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu  (NN 7/18).