EN

Jedinstveni račun

U skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije (NN 102/15) svaki opskrbljivač je obvezan svojim krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo i ostalim kupcima na niskom naponu, za svako obračunsko mjerno mjesto, izdavati jedinstveni račun za električnu energiju i korištenje mreže koji mora biti u skladu s tarifnim sustavima, propisanim naknadama i slobodnim cijenama.

Sukladno Pravilniku o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Izmjenama i dopunama Pravilnika, Hrvatska energetska regulatorna agencija izdaje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

Tvrtka koja ima dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom (dalje: Opskrbljivač), a koja ima sklopljen barem jedan ugovor o opskrbi s krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo ili ostalim kupcima na niskom naponu, dužna je zatražiti od HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (dalje: HEP ODS) sklapanje ugovora o međusobnim odnosima vezano za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih korisnika.

Postupak sklapanja ugovora o međusobnim odnosima vezano za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih korisnika (dalje: Ugovor)
  • Opskrbljivač dostavlja ispunjeni obrazac Zahtjeva za sklapanje Ugovora s preslikama naznačenih priloga, na mail adresu: ODS-jedinstveni_racun@hep.hr
  • Po zaprimanju zahtjeva, HEP ODS provjerava ispravnost podataka
  • Prema podacima iz Zahtjeva, HEP ODS utvrđuje iznos instrumenta osiguranja plaćanja, popunjava obrazac Ugovora, potpisuje ga  te prosljeđuje Opskrbljivaču na potpis (četiri primjerka)
  • Potpisana dva primjerka Ugovora, Opskrbljivač dostavlja na adresu: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb
Sva komunikacija i upiti vezano za postupak sklapanja Ugovora obavlja se putem mail adrese: 
ODS-jedinstveni_racun@hep.hr

Operativne upute za proces reklamacija možete pronaći ovdje.