EN
Kako pravilno očitati brojilo?

Kako pravilno očitati brojilo?

U energetskoj mreži HEP ODS-a za mjerenje potrošnje električne energije koristi se oko 30 osnovnih tipova brojila električne energije koja se po načinu izvedbe mogu svrstati u dvije kategorije:  
 

Elektromehaničko brojilo

Elektromehanička brojila mogu registrirati potrošnju u jednoj ili u dvije tarife, što je vidljivo na samom brojilu (jedan ili dva brojčanika). Brojila koja imaju mogućnost mjerenja potrošnje u dvije tarife mogu se koristiti za mjerenje u jednoj tarifi (jednotarifno mjerenje, indikacija aktivne tarife je uvijek u istom položaju) ili za mjerenje potrošnje u dvije tarife (dvotarifno mjerenje).

Kod elektromehaničkih brojila i dvotarifnog mjerenja koristi se dodatni vanjski uređaj (uklopni sat ili MTU uređaj) koji prebacuje mjerenje potrošnje energije u jednu ili drugu tarifu.

Raspored dnevnih tarifa:
  • zimsko računanje vremena: VT-viša tarifa od 07-21 sat, NT-niža tarifa od 21-07 sati,
  • ljetno računanje vremena: VT- viša tarifa od 08-22 sata, NT-niža tarifa od 22-08 sati.
Brojilo električne energije mjeri potrošnju energije u kWh i prikazuje trenutnu registriranu ukupnu (kumulativnu) potrošnju energije. Da bi izračun potrošnje električne energije bio točan potrebno je ispravno očitati prikaz na brojilu. Očitavaju se samo brojke u crnom dijelu brojčanika. Brojke u crvenom dijelu brojčanika predstavljaju decimalna mjesta te se ne očitavaju.
 


Elektroničko brojilo

Kod elektroničkih brojila ne postoji odvojeni zasloni za višu i nižu tarifu. Zbog toga je potrebno obratiti pozornost na dodatne oznake koje ukazuju na koju se tarifu odnosi trenutni prikaz na zaslonu. Kod elektroničkih brojila, uređaj za prebacivanje tarifa je ugrađen u brojilo.

Osim potrošnje energije u dvije tarife, elektronička brojila mogu mjeriti i druge parametre (snaga, jalova energija…), a za njihov prikaz na zaslonu definiran je sustav kodova za označavanje. Osnovni kodovi mjernih vrijednosti napisani su na brojilu, ali su ponekad teže čitljivi u hodnicima s lošom rasvjetom i brojilima smještenima u ormariće.

Ukratko, na zaslonu elektroničkih brojila, svakih desetak sekundi izmjenjuju se prikazane količine i pokazuju potrošnju u višoj tarifi, potrošnju u nižoj tarifi, datum, vrijeme te ostvarenu snagu. Kod elektroničkih brojila potrebno je paziti na decimalnu točku i očitavati samo cijeli broj.
 
VT - viša tarifa označena je brojem 1 (TAR 1) i kodom mjerne vrijednosti 1.8.1.
NT - niža tarifa označava se brojem 2 (TAR 2) i kodom mjerne vrijednosti 1.8.2.

Ukoliko elektroničko brojilo mjeri i prikazuje snagu na displeju ovaj podatak se prepoznaje po kodu mjerne vrijednosti:
  • 1.6.0 - maksimalna ostvarena srednja snaga obračunskog perioda (jednotarifno mjerenje),
ili ukoliko se snaga mjeri u dvije tarife;
  • 1.6.1. maksimalna ostvarena srednja snaga obračunskog perioda - u višoj tarifi,
  • 1.6.2 maksimalna ostvarena srednja snaga obračunskog perioda - u nižoj tarifi.