EN
Povećanje priključne snage postojećeg korisnika mreže

Povećanje priključne snage postojećeg korisnika mreže

Iznimno od koraka pri jednostavnom priključenju u slučaju povećanja priključne snage postojećeg korisnika mreže zbog promjene na građevini koja se može izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, korisnik mreže podnosi samo zahtjev za izdavanje EES, uz kojeg prilaže dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacije, ako se zbog povećanja priključne snage izvode zahvati na postojećoj instalaciji.

Operator distribucijskog sustava uz EES dostavlja ponudu o priključenju i prijedlog novog ugovora o korištenju mreže.

Nakon uplate naknade za priključenje iz ponude o priključenju i dostave potpisanog ugovora o korištenju mreže, započinje korištenje mreže po uvjetima iz izdane EES.