EN
Zaštita biološke raznolikosti

Zaštita biološke raznolikosti

Položaj HEP-ovih objekata u odnosu na područja ekološke mreže NATURA 2000 i zaštićena područja na razini RH


HEP-ove termoelektrane se nalaze unutar urbaniziran ili industrijskih područja te se ne nalaze unutar područja ekološke mreže Natura 2000 ili zaštićenih područja na nacionalnoj razini. Neka zaštićena područja su u blizini proizvodnih objekata, primjerice značajni krajobraz Savica u blizini TE-TO Zagreb, ili TE-TO Osijek koja se nalazi u blizini granice Regionalnog parka Mura-Drava.

Veliki broj HEP-ovih hidroelektrana nalazi se u području ekološke mreže Natura 2000, a neke u potpunosti ili djelomično u zaštićenim područjima kao što su nacionalni parkovi, parkovi prirode, regionalni-park te područja značajnog krajobraza. Položaj HEP-ovih hidroelektrana u odnosu na ekološku mrežu NATURA 2000 te zaštićena područja na razini RH (nacionalni parkovi, parkovi prirode, značajni krajobraz itd.,  nalazi se ovdje.

 U 2017. godini nije bilo onečišćenja, gradnja niti širenja postrojenja, utjecaja na širenje invazivnih vrsta, patogena ili nametnika, smanjenje broja autohtonih vrsta, promjena staništa, promjena u prirodnim procesima, promjena saliniteta ili visine podzemnih voda. Tijekom 2017. godine nije bilo lokacija zaštićenih staništa koja su obnavljana

 

Najbolje raspoložive tehnike za smanjenje utjecaja hidroelektrana na staništa i vrste

Tijekom 2017. godine  napravljena je analiza najboljih raspoloživih tehnika za smanjenje utjecaja hidroelektrana na staništa i vrste te mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. Provedba mjera utjecat će na troškove rada postojećih hidroelektrana, na njihove proizvodne mogućnosti, a neki od uvjeta ograničit će i mogućnost razvoja i izgradnje novih. Pojedine instrumente Okvirne direktive o vodama koji omogućavaju pomirenje gospodarskih, društvenih i okolišnih ciljeva, Hrvatska će otežano koristiti u punom opsegu zbog činjenice da je većina postojećih hidroelektrana, kao i većina neiskorištenog hidropotencijala unutar područje ekološke mreže Natura 2000.

Unutar područja očuvanja Natura 2000 značajnih za ptice nalazi se nešto više od 5.000 kilometara nadzemnih srednjenaponskih vodova što je oko 20 posto ukupne duljine nadzemnih srednjenaponskih vodova. HEP je obvezan na ovim područjima planirati i graditi energetsku infrastrukturu koja sprječava i umanjuje rizik od  stradavanja ptica koje obitavaju na ovim područjima. Mjerama je ukupno obuhvaćeno 17 vrsta ptica koje se nalaze na Crvenom popisu  ugroženih vrsta ptica.
U šest distribucijskih područja HEP-ODS-a provedena je studija utvrđivanja najkritičnijih dijelova srednjenaponske mreže za stradavanje ptica unutar područja Natura 2000 radi provođenja mjera zaštite ptica od elektrokucije u suradnji s ornitolozima iz Udruge BIOM. U zaštitnu opremu za sprječavanje elektrokucije u 2017. godini uloženo je više od 1,5 milijuna kuna.

 

Zaštita ptica od električnog udara

HEP ODS sustavno i predano radi na zaštiti ptica od elektrokucije, u što se ulaže više od milijun kuna godišnje. Pored usklađivanja sa zakonskim propisima o zaštiti prirode, na taj se način osiguravaju i kvalitetnija opskrba kupaca električnom energijom te smanjenje troškova održavanja i ekonomske štete, koja nastaje kao posljedica aktivnosti ptica na distribucijskoj mreži.

Na stupovima distribucijske mreže nalazi se više od tisuću gnijezda bijelih roda. Briga o njima i njihovom prstenovanju ne bi bila moguća bez pomoći radnika HEP ODS-a. Ovakvom je suradnjom do sada obilježeno oko 480 roda, dok se u ostatku Hrvatske, na području Parka prirode Lonjsko Polje, Međimurske županije te Slavonije i Baranje do kraja 2017. obilježilo još oko 300 mladih roda.

U 2017. godini aktivnosti zaštite bijelih roda koje imaju preko tisuću gnijezda na mreži HEP ODS-a provodile su se temeljem novog Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia L.).  U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te 14 županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima HEP ODS-u je izdano posebno rješenje za provedbu svih aktivnosti usmjerenih ka osiguravanju preduvjeta za sigurno gniježđenje ove strogo zaštićene vrste. Tijekom razdoblja odsutnosti bijelih roda (1. rujna 2016. do 1. ožujka 2017.) provedeno je više od 150 aktivnosti na zaštiti roda poput ugradnje novih nosača za gnijezda, zamjene i popravka dotrajalih te provedbe mjera zaštite ptica od strujnog udara na ključnim mjestima. Pored roda, stupovi distribucijske mreže na području Dalmacije nedavno su postali dom još jednoj ugroženoj i rijetkoj vrsti – zlatovranama, čiji se broj na našem području sveo na manje od 20 parova. Kako bi spriječili daljnji nepovoljni razvoj događaja, djelatnici Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u suradnji s domaćim i stranim partnerima, još od 2010. provode projekt „Zlatovrana u Hrvatskoj – povratak s ruba“. Budući da je jedan od glavnih razloga za pad njihove populacije nedostatak mjesta za gniježđenje, HEP ODS surađuje sa Zavodom za ornitologiju HAZU i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kako bi im se osiguralo sigurno stanište, a na području Elektrodalmacije Split i Elektre Zadar na stupovima srednjonaponske distribucijske mreže već je krajem travnja postavljeno više od 20 drvenih kućica namijenjenih gniježđenju zlatovrana.