EN
Zaštita biološke raznolikosti

Zaštita biološke raznolikosti

HEP-ove termoelektrane se nalaze unutar urbaniziranih ili industrijskih područja te se ne nalaze unutar područja ekološke mreže Natura 2000 ili zaštićenih područja na nacionalnoj razini. Neka zaštićena područja su u blizini proizvodnih objekata, primjerice značajni krajobraz Savica u blizini TE-TO Zagreb, ili TE-TO Osijek koja se nalazi u blizini granice Regionalnog parka Mura-Drava. Veliki broj HEP-ovih hidroelektrana nalazi se u području ekološke mreže Natura 2000, a neke u potpunosti ili djelomično u zaštićenim područjima kao što su nacionalni parkovi, parkovi prirode, regionalni-park te područja značajnog krajobraza. Također, unutar područja očuvanja Natura 2000 značajnih za ptice nalazi se nešto više od 5.000 kilometara nadzemnih srednjenaponskih vodova što je oko 20 posto ukupne duljine nadzemnih srednjenaponskih vodova HEP ODS-a.

Tijekom 2019. godine nije bilo onečišćenja, gradnja niti širenja postrojenja, utjecaja na širenje invazivnih vrsta, patogena ili nametnika, smanjenje broja autohtonih vrsta, promjena staništa, promjena u prirodnim procesima, promjena saliniteta ili visine podzemnih voda.

 

Smanjenje negativnih utjecaja na bioraznolikost

Elektroenergetska mreža, ovisno o svojim tehničkim karakteristikama, može predstavljati ugrozu za strogo zaštićene vrste ptica zbog elektrokucije na opasnim elementima (stradavanje od strujnog udara). Zakonske obveze provedbe zaštitnih mjera za smanjenje ove ugroze prepoznate su unutar područja Natura 2000 očuvanja značajnih za ptice te je uspostavljena suradnja s nadležnim javnim ustanovama za zaštićena područja te zainteresiranim udrugama za zaštitu ptica.
Kao prioritetno područje za provedbu mjera zaštite ptica od elektrokucije prepoznat je otok Cres kao glavno stanište vrlo ugrožene i zakonom zaštićene vrste bjeloglavi sup. Terenskim obilaskom vodova u 2019. godini utvrđeno je značajno smanjenje ugroze zahvaljujući ugrađenoj zaštitnoj opremi na ključnim točkama. Također, za najkritičniju dionicu duljine oko pet kilometara (otcjepi Srem-Plat-Verin) primijenjeno je dugoročno rješenje korištenjem izoliranog vodiča i podzemnog kabela.
U mjere zaštite ugroženih vrsta ptica u 2019. godini uloženo je više od 1,5 milijuna kuna. Na inicijativu predstavnika Parka prirode Lonjsko polje postignut je dogovor na temu zaštite ptica od elektrokucije unutar granica parka. U suradnji s DP Elektrom Križ i DP Elektrom Sisak (HEP ODS) predviđena je zaštita svih potencijalno opasnih dionica mreže unutar parka prirode. Utvrđeno je 70 opasnih stupnih mjesta predviđenih za zaštitu, a dovršetak aktivnosti očekuje se sredinom 2020. Izvršena je prijava projekta LIFE Danube Free Sky gdje je Distribucijsko područje Elektroslavonija Osijek HEP ODS-a jedan od korisnika u suradnji s Parkom prirode Kopački rit. Koncept projekta je prihvaćen , a konačni rezultat bit će poznat sredinom 2020. godine. Projektom je predviđena zaštita svih opasnih vodova unutar granica Parka prirode Kopački rit primjenom dugoročnih rješenja (izolirani vodič) i ugradnjom izolacijske opreme uz financiranje iz fondova Europske unije.
Udruga BIOM, od 2014. godine otkada je napravljen umjetni otok na akumulaciji HE Varaždin, održava otok bez vegetacije kako bi se održali povoljni uvjeti za gniježđenje crvenokljune čigre (Sterna hirundo). U jesen te u rano proljeće, prije nego što se čigre vrate sa zimovanja, vegetacija se kosi i uklanja s otoka. Sukcesija otoka i sprudova na rijekama jako degradira takva staništa koja su prijeko potrebna ovim pticama. Od rujna 2017. godine, Udruga BIOM ovu aktivnost provodi u sklopu projekta Interreg ČIGRA - Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s partnerima iz Hrvatske i Slovenije. Na otok je udruga postavila i fotozamke kojima prati gniježđenje čigri, ali i prisutnost ostalih ptica i predatora poput vidre. Upravo zbog velike predacije vidre na jajima i mladuncima čigre, u sklopu Interreg projekta postavljena je električna ograda kako bi se spriječio dolazak vidre na otok i povećala uspješnost gniježđenja crvenokljune čigre. Osim konzervacijskih aktivnosti, udruga je organizirala i provela sedmodnevni edukacijski kamp „Naša Drava“ za učenike srednjih škola Varaždinske županije u sklopu kojeg su posjetili i HE Čakovec. Glavni motiv kampa bile su crvenokljune čigre te bioraznolikost i zaštita rijeke Drave.
Nadalje, izrađena je i recenzirana projektna dokumentacija za rekonstrukciju HE Varaždin u kojoj je predloženo tehničko rješenje nove riblje staze. Predloženim rješenjem definirana je nova trasa i unaprjeđenje riblje staze. Prilikom sanacije mosta preko odvodnog kanala HE Varaždin na stupove mosta postavljene su dvije, tematski različite info table o ornitofauni i zaštićenim vrstama koje žive na području dravskih hidroelektrana, tj. na području UNESCO-ovog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, ujedno i Regionalnom parku Mura-Drava te području ekološke mreže Natura 2000. Info table izrađene su u suradnji s Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije i Gradom Varaždinom.
 

Doprinos zaštiti bijelih roda u Hrvatskoj

Kroz gotovo dva desetljeća provedbe aktivnosti na zaštiti bijelih roda unutar 14 distribucijskih područja HEP ODS-a razvio se pravi suživot između terenskih radnika i ove strogo zaštićene vrste ptica. Iako su aktivnosti na zaštiti roda koje se gnijezde na električnim stupovima uređene dobrovoljnim Sporazumom s nadležnim ministarstvom te 14 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, postale su sastavni dio redovnih aktivnosti održavanja mreže i jedan od prepoznatljivih simbola cijele HEP grupe. Tako je u 2019. godini na razini HEP ODS-a provedeno oko 200 aktivnosti koje doprinose sigurnom gniježđenju bijelih roda, a u najvećoj mjeri se odnose na zamjenu ili popravak nosača za gnijezda, ugradnju zaštitne opreme i tehničku pomoć pri prstenovanju mladih roda. Na stupovima HEP ODS-a nalazi se više od 1.000 gnijezda roda, a za sve aktivnosti ishođeno je posebno rješenje nadležnog ministarstva.