EN
Emisije stakleničkih plinova

Emisije stakleničkih plinova

EU-ETS je Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Osnovni cilj uspostave sustava je ograničavanje emisija stakleničkih plinova i postupno smanjivanje na troškovno učinkovit način. 

U odnosu na 2018. godinu povećana je emisija CO2 iz HEP-ovih termoelektrana, termoelektrana-toplana u skladu s povećanjem proizvodnje električne i toplinske energije. Do povećanja emisije CO2 iz bioenergana došlo je zbog primjene metodologije proračuna emisija na temelju bilance potrošnje goriva i povremenih mjerenja emisija koja su propisna za srednje uređaje za loženje.
Emisija CO2 iz kotlovnica za grijanje gradova smanjena je u odnosu na 2018. godinu.

Za sva HEP-ova postrojenja koja su u Europskom sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS), a to su termoelektrane, termoelektrane-toplane HEP Proizvodnje i Pogon Osijek HEP Toplinarstva, izrađena su izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2019. godinu koje su verificirali ovlašteni verifikatori te su predana nadležnom ministarstvu. Tijekom 2019. godine jedini pogon HEP Toplinarstva koji je u EU-ETS-u - Pogon Osijek, nije radio, stoga je ovlašteni verifikator potvrdio da nije bilo ispuštanja CO2.

Sukladno zakonskim propisima, na HEP-ove račune otvorene u Registru Europske unije predane su emisijske jedinice tijekom travnja 2020. godine za 2019. godinu, čime je HEP, kao i svake godine od početka trgovanja 2013. godine, pravovremeno ispunio svoju obvezu.
 

Ukupne godišnje emisije stakleničkog plina CO2 iz HEP-ovih izvora
  2018. 2019. 2019./2018. (%)
Termoelektrane i termoelektrane-toplane/tCO2  2.274.841 2.570.930 + 13,0
Bioenergane na drvnu biomasu*/tCO2 46.667 76.772 + 64,5
Kotlovnice za grijanje gradova/tCO2 30.973 26.534 - 14,3
UKUPNO 2.352.481 2.674.236 + 13,7
*emisije CO2 iz bioenergana nisu u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama


Besplatne emisijske jedinice dodijeljene HEP-ovim postrojenjima

Na temelju predanih Zahtjeva za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica CO2 za proizvodnju toplinske energije nadležnom ministarstvu, HEP-u su 2019. godine dodijeljene 189.052 besplatne emisijske jedinice.
 

Intenzitet emisija CO2

Intenzitet emisija stakleničkog plina CO2 za proizvedenu električnu energiju

Tijekom 2019. iz HEP-ovih termoelektrana, termoelektrana-toplana i bioenergana u procesu proizvodnje električne energije ispušteno je 2.196.633 tCO2. Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana-toplana i bioenergana za 2019. je 589 g CO2/kWh, dok je intenzitet emisija CO2 za proizvodnju ukupno raspoložive električne energije HEP grupe (TE, TE-TO, BE-TO, HE, 50% NEK, otkup iz OIE i uvoz) 131 g CO2/kWh.

 
Intenzitet emisija stakleničkog plina CO2 za proizvedenu električnu i toplinsku energiju

Tijekom 2019. godine iz svih HEP-ovih izvora za proizvodnju električne i toplinske energije (termoelektrana, termoelektrane toplane, bioenergane i kotlovnice za grijanje gradova) ispušteno je 2.674.236 tona CO2, a intenzitet emisija bio je 199 g CO2/ kWh.
Intenzitet emisija CO2 za proizvodnju ukupno raspoložive električne i toplinske energije HEP grupe (TE, TE-TO, bioenergane, HE, 50% NEK, otkup iz OIE, uvoz i kotlovnice za grijanje gradova) za 2019. bio je 130 g CO2/kWh.
 

Trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Osnovni cilj uspostave EU-ETS-a je ograničiti emisije stakleničkih plinova i postupno ih smanjivati na troškovno učinkovit način. Treće razdoblje EU ETS-a započelo je 2013. godine i trajat će do kraja 2020. godine. Obveznici trgovanja mogu kupovati emisijske jedinice na državnim dražbama, na burzama te putem bilateralnih ugovora s partnerima. Sve HEP-ove termoelektrane i termoelektrane – toplane čiji je operater HEP-Proizvodnja d.o.o. i Pogon Osijek operatera HEP-Toplinarstvo d.o.o., obveznici su trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.
Pri proračunu emisija CO2 koristi se metodologija i emisijski faktori koji su definirani u odobrenim Planovima praćenja emisija stakleničkih plinova za termoenergetska postrojenja HEP-Proizvodnje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), odnosno oni koje propisuje Međuvladino tijelo za klimatske promjene (IPCC) za postrojenja HEP-Toplinarstva.
HEP-ovi izvori u europskom sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS) dostavljaju Izvješće o emisijama i Izvješće o verifikaciji Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a verifikaciju emisija stakleničkih plinova obavlja neovisni akreditirani verifikator.