EN
Kakvoća zraka u blizini HEP-ovih izvora

Kakvoća zraka u blizini HEP-ovih izvora

U cilju praćenja utjecaja HEP-ovih termoelektrana na kakvoću okolnog zraka uspostavljene su lokalne dvije mreže:

1. Mreža za praćenje kvalitete zraka u Zagrebu:

  • postaja Vrhovec - dušikov dioksid (NO2)
  • postaja Bijenik - sumporov dioksid (SO2) i krute čestice (PM10).


2. Mreža za praćenje kvalitete zraka u Plominu:

  • postaja Ripenda - sumporov dioksid (SO2), krute čestice (PM10), dušikov dioksid (NO2) i prizemni ozon (O3)
  • postaja Sv. Katarina  -  sumporov dioksid (SO2),  dušikov dioksid (NO2) i prizemni ozon (O3)
  • Plomin - sumporov dioksid (SO2) i  dušikov dioksid (NO2)
  • Klavar- krute čestice (PM10)

Podatke o mjernim postajama za praćenje kakvoće zraka i rezultati mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari objavljuje  Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.