EN
Emisije onečišćujućih tvari u zrak

Emisije onečišćujućih tvari u zrak

Emisija je ispuštanje tj. unošenje onečišćujućih tvari u zrak. Emisija se u hrvatskim zakonskim propisima prikazuje kao masa onečišćujuće tvari u miligramima (mg) u kubičnom metru normiranog zraka (mn3) tj. mg/mn3.

Tijekom 2019. godine nije bilo prekoračivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak pri normalnom radu HEP-ovih termoelektrana (TE), termoelektrana-toplana (TE-TO), bioenergana BE-TO Sisak i BE-TO Osijek (BE-TO)  i kotlovnica za grijanje gradova. Također su u termoelektranama i termoelektranama-toplanama provedene sve mjere propisane okolišnim dozvolama.

U odnosu na 2018. godinu došlo je do povećanja emisija onečišćujućih NOx, CO i krutih čestica u zrak sukladno povećanju proizvodnje električne energije iz termoelektrana i termoelektrana toplana, a smanjena je emisija SO2 zbog smanjenja količine tekućeg goriva i povećanja potrošnje prirodnog plina.

Emisija svih onečišćujućih tvari iz HEP-ovih bioenergana na šumsku biomasu bila je veća zbog primjene metodologije proračuna emisija na temelju bilance potrošnje goriva i povremenih mjerenja emisija koja su propisana za srednje uređaje za loženje. Emisije iz kotlovnica za grijanje gradova također se proračunavaju na temelju bilance potrošnje goriva i povremenih mjerenja emisija koja su propisana za srednje uređaje za loženje.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak – CO, SO2,  NOx, i krutih čestica iz termoelektrana i termoelektrana-toplana:
 
Godina CO t/god SO2 t/god NOx t/god krute čestice t/god
2019. 199 248 1517 103
2018. 162 386 1.391 39
2019./2018. (%) +22,8 -35,8 +9,1 +164,1


Emisije onečišćujućih tvari u zrak – CO, SO2, NOx i krutih čestica iz bioenergana – BE-TO Osijek i BE-TO Sisak:
Godina CO t/god SO2 t/god NOx t/g Krute čestice t/god
2019. 14,36 0,84 54,79 27,88
2018. 5,2 0,27 26,87 9,54
2019./2018. (%) +176,2 +211,1 +103,9 +192,2


Emisije onečišćujućih tvari u zrak – CO, SO2, NOx i krutih čestica iz kotlovnica za grijanje gradova:
Godina CO t/god SO2 t/god NOx t/god krute čestice t/god
2019. 8,63 8,40 9,12 NP*
2018. 5,20 5,30 43,27 NP*
2019./2018. (%) +66,0 +58,5 -78,9  
*NP -  ispod razine emisija koju je potrebno prijaviti u Registar onečišćavanja okoliša
 


Mjerenje emisija

Mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak provode se prvim, povremenim, kontinuiranim i posebnim mjerenjem na ispustu/dimnjaku. Učestalost mjerenja onečišćujućih tvari u zrak iz pojedinog ispusta/dimnjaka uređena je zakonskim propisom.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih TE i TE-TO mjere se kontinuirano automatskim mjernim sustavima (AMS), a podaci se prenose računalnom mrežom u Informacijski sustav o praćenju emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora koji vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Emisije iz kotlovnica za grijanje gradova mjere se povremenim mjerenjima.


Nadzor i izvještavanje

Podaci o vrstama i količinama onečišćujućih tvari u zrak, vrsti i karakteristikama korištenog goriva za proizvodnju električne i toplinske energije te tehnološke pare iz HEP-ovih izvora snage veće od 100 kW, ukoliko prelaze pragove ispuštanja onečišćujućih tvari na lokaciji, unose se jednom godišnje u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koji vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.