EN
Troškovi, investicije i naknade

Troškovi, investicije i naknade

Hrvatska elektroprivreda od 2004. godine u okviru internog sustava Računovodstvenog praćenja izdataka za zaštitu okoliša (RETZOK), redovito bilježi, prati i izvještava o investicijama i troškovima redovnog poslovanja za zaštitu okoliša.
O investicijama i troškovima redovnog poslovanja HEP svake godine izvještava Državni zavod za statistiku (DZS) u okviru Godišnjeg izvještaja o investicijama u zaštiti okoliša.  O investicijama i troškovima redovnog poslovanja za zaštitu okoliša HEP je izvještavao u Godišnjem izvješću o poslovanju, a od 2015., u Izvješću o održivosti.


Ukupni izdaci i ulaganja u zaštitu okoliša u 2019.
Područje zaštite okoliša Troškovi redovnog poslovanja/ mil. kn Investicije/ mil. kn
Zrak i klima 1,73 0
Otpadne vode 1,87 0
Otpad 8,13 6,32
Zaštita tla i podzemnih voda 0,44 0,01
Zaštita prirode i krajolika 9,90 2,14
Ostalo - naknade i provedba mjera energetske učinkovitosti u krajnjoj potrošnji 67,95 10,91
UKUPNO 2019. 90,02 19,38
UKUPNO 2018. 146,08 13,54
UKUPNO 2017. 262,81 11,32
UKUPNO 2016. 177,41 13,33
UKUPNO 2015. 148,73 7,77
UKUPNO 2014. 143,50 10,63
UKUPNO 2013. 84,18 16,90


Naknade za emisije u zrak

Od priključivanja u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU-ETS) tj. 1.1.2013. godine, HEP je obvezan kupiti emisijske jedinice (EUA) u količinama koje odgovaraju verificiranim godišnjim emisijama stakleničkog plina CO2 iz uređaja za loženje nazivne ulazne toplinske snage veće od 20 MWt. Uređaji za loženje koji nisu u EU-ETS sustavu, a zadovoljavaju propisane kriterije plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama koja se donosi svake godine i objavljuje u Narodnim novinama.


Naknade za proizvodnju otpada

HEP plaća naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  za neopasni otpad koji odlaže na plominskom odlagalištu. HEP također plaća Fondu naknade za uvoz proizvoda od kojih nastaju posebne kategorije otpada npr. akumulatora i baterija.
 

Naknade za vode

Naknade koje HEP plaća Hrvatskim vodama su: vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda.


Ostale naknade

HEP za svoja motorna vozila plaća posebnu naknadu pri registraciji, odnosno pri ovjeri tehničke ispravnosti vozila. Iznos naknade plaća se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti određuje se prema vrsti vozila, vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila. Provedbom projekta E-mobilnost  i nabavom električnih vozila i zamjene dijela HEP-ovih vozila koja kao pogonsko gorivo koriste derivate fosilnih goriva, smanjit će se emisije onečišćujućih tvari u zrak, ali i iznos ove naknade.