EN
Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Na HEP-ovim lokacijama kao posljedica obavljanja proizvodnih procesa nastaje komunalni i proizvodni otpad.
Otpad se prema svojim karakteristikama dijeli neopasni i opasni otpad.

 

Evidencija i izvještavanje

O količinama i vrstama proizvodnog otpada HEP vodi evidenciju na lokacijama nastanka otpada i o tome jednom godišnje izvještava Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu (HAOP) putem elektroničke baze podataka Registra onečišćivanja okoliša (ROO). 

U cilju jednostavnijeg vođenja podataka o mjestu i nastanku otpada, planiranja troškova i investicija u internom sustavu gospodarenja otpadom te pravovremenog izvješćivanja, HEP vodi vlastitu elektroničku bazu podataka INFOZOK (Informacijski sustav zaštite okoliša).


 
 Količina proizvedenog opasnog i neopasnog otpada u HEP grupi 2013.-2017.
 
Godina Opasni otpad/ t Neopasni otpad/ t
2013. 1565 101.705
2014. 1964 109.698
2015. 3877 112.778
2016.* 5323 121.426
2017.** 3704 61.614

*Povećanje količine opasnog otpada u 2016. u odnosu na 2015. godinu za 37 posto, uzrokovano je rashodom opreme i materijala u društvima HEP grupe te čišćenjem spremnika u kojima je bilo uskladišteno viskosumporno loživo ulje. Povećanje količine neopasnog otpada u HEP grupi u 2016. za 7 posto u odnosu na 2015. godinu posljedica je rashoda opreme i materijala u društvima HEP grupe.

**Smanjenje količine neopasnog za 51% u 2017. godini u odnosu na 2016. godini u HEP grupi  je rezultat predaje većih količina lebdećeg pepela i krutog reakcijskog otpada na bazi kalcija koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova tvrtkama koje imaju dozvolu za oporabu navedenih vrsta otpada, smanjenja  broja sati rada termoelektrana na ugljen te činjenice da se proizvođačima otpada sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom, smatraju tvrtke koje obavljaju djelatnost na HEP-ovim lokacijama (npr. održavanje).HEP u okviru internog informacijskog sustava zaštite okoliša vodi bazu podataka o uklanjanju i zamjeni opreme koja sadrži poliklorirane bifenile (PCB). Oprema koja sadrži PCB nalazila se u pogonima HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.  Do 1. siječnja 2015., sukladno planu prestanka korištenja, sva je oprema koja sadrži PCB uklonjena i izvezena sukladno zakonskim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.
 

Predaja otpada ovlaštenim tvrtkama

Otpad koji nastaje kao posljedica obavljanja poslovnih procesa na HEP-ovim lokacijama, predaje se ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom. Popis ovlaštenih tvrtki koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom nalazi se na stranicama HAOP-a, a popis ovlaštenih tvrtki koje su upisane u očevidnike nalazi se na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Prije predaje otpada ovlaštenim tvrtkama, otpad se skladišti na privremenim skladištima otpada koja su građena u skladu sa zakonskim propisima. Sva privremena HEP-ova skladišta otpada na kojima se skladišti više od 200 kg opasnog i 150 tona neopasnog otpada upisana su u Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
 
Proizvedeni mješoviti komunalni otpad koji ostaje nakon odvajanja otpada po vrstama tj. ključnom broju na HEP-ovim lokacijama, HEP predaje komunalnim tvrtkama.
 
Vrste naknada koje proizvođači/ posjednici otpada plaćaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost opisane su u poglavlju o naknadama .

 

Odlagalište TE Plomin


Na lokaciji plominskih termoelektrana nalazi se jedino HEP-ovo odlagalište i to interno odlagalište neopasnog otpada

Na interno odlagalište neopasnog otpada odlaže se isključivo vlastiti otpad koji nastaje u procesu proizvodnje električne energije iz ugljena:

 
Ključni broj otpada prema Pravilniku o katalogu otpada Naziv otpada
10 01 01 taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 01 02 lebdeći pepeo od izgaranja ugljena
10 01 05 kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova
10 01 07 muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
19 08 14 muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13*


Otpadom koji nastaje u plominskim termoelektranama gospodari se u skladu s redom prvenstva u gospodarenju otpadom:
  • Lebdeći pepeo, gips i šljaka predaju se tvrtkama koje imaju dozvolu za oporabu.
  • Lebdeći pepeo, šljaka i gips odlažu se na odlagalište neopasnog otpada u krugu plominskih termoelektrana kada ih oporabitelji ne mogu preuzeti zbog smanjenja proizvodnje remonta ili zastoja u radu.
  • Sva količina muljeva reakcijskog otpada na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova te muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, odlažu se na interno odlagalište neopasnog otpada u krugu plominskih termoelektrana jer za njih nema interesa na tržištu.

Plominsko odlagalište neopasnog otpada ishodilo je 2000. godine građevinsku dozvolu koja je dobivena na temelju provedene sanacije odlagališta te ima dozvolu za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada na odlagalište neopasnog otpada na mjestu nastanka koju je izdao Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije. 
 

Količine nisko i srednje te visokoradioaktivnog otpada u NE Krško


U Republici Sloveniji posluje NE Krško d.o.o. (Nuklearna elektrana Krško), u suvlasništvu HEP-a d.d. i GEN Energije (50%:50%). Hrvatska elektroprivreda preuzima 50% godišnje proizvedene električne energije na pragu NE Krško.

Tijekom 2017. godine u NE Krško proizvedeno je ukupno:
  • NSRAO (volumno): 5,38 x 10-9 m3/kWh(el)
  • NSRAO neto (maseno): 3,05 x 10-6 kg/kWh(el)  ili 3050 µg/kWh(el)
  • VRAO – istrošeno gorivo – nije bilo zamjene goriva u 2017. godini
  • NEK je u 2017. proizveo 5.967.288 MWh(el)
  • Uskladišteno je 148 paketa NSRAO volumena 32,1 m3 i neto težine 18200,66 kg