EN
Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

U HEP grupi je 2019. godine ukupno proizvedeno 3.105,98 tona opasnog otpada i 81.001,11 tona neopasnog otpada.

Povećanje količine opasnog otpada od 1.650,49 u odnosu na prethodnu godinu posljedica je čišćenja spremnika loživog ulja u termoenergetskim postrojenjima. Povećanje količine neopasnog otpada za 9.306,32 tone odnosi se uglavnom na neopasni građevinski otpad koji je nastao kao posljedica remonta, revitalizacija i sanacija na HEP-ovim postrojenjima te zbog pepela koji nastaje u bioenerganama koje kao gorivo koriste netretiranu drvnu sječku.

Otpad koji nastaje u HEP grupi odvaja se na mjestu nastanka prema vrsti i svojstvima otpada i njime se, gdje je to moguće, gospodari u skladu s redom prvenstva gospodarenja otpadom. Sav otpad koji nastaje u HEP grupi predaje se, sukladno zakonskim propisima, tvrtkama koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom ili su upisane u odgovarajući očevidnik. Nakon predaje otpada ovlaštenoj tvrtki za gospodarenje otpadom, sukladno zakonskim propisima, prestaje odgovornost za proizvođača otpada, a odgovornost prelazi na ovlaštenu tvrtku. Ovisno o vrsti otpada i postojećem sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, otpad se predaje na daljnju oporabu i odlaganje. Budući da Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada, a kapaciteti za energetsku oporabu su ograničeni i termički je moguće oporabljivati samo neke vrste otpada koje ne nastaju u poslovnim procesima HEP grupe, ovlaštene tvrtke za gospodarenje otpadom izvoze opasni otpad. Do dolaska ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom, otpad se privremeno skladišti, najdulje do godinu dana, u skladištima koja su uređena u skladu s odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Za sav otpad koji nastaje u HEP grupi vode se podaci o nastanku i tijeku otpada u HEP-ovoj elektroničkoj bazi INFOZOK (Informatički sustav zaštite okoliša). INFOZOK je povezan i s elektroničkom bazom podataka koju vodi Ministarsvo gospodarstva i održivog razvoja e-ONTO. Za sada je jedni obveznik ispunjavanja e-ONTO TE Plomin koji ima dozvolu za odlaganje otpada.

Podaci o otpadu se također upisuju svake godine do 31. ožujka tekuće za prethodnu kalendarsku godinu u elektroničku bazu Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koju vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Interno odlagalište neopasnog otpada u Plominu

Na lokaciji plominskih termoelektrana nalazi se jedino HEP-ovo interno odlagalište neopasnog otpada na koje se odlaže isključivo vlastiti otpad koji nastaje u procesu proizvodnje električne energije iz ugljena. Otpadom koji nastaje u plominskim termoelektranama gospodari se u skladu s redom prvenstva u gospodarenju otpadom i sukladno zahtjevima tržišta dio otpada predaje se tvrtkama koje imaju dozvolu za oporabu otpada, a koriste se kao zamjena za mineralnu sirovinu. U Plominu je na interno odlagalište 2018. godine otpada odloženo 10.742,12 tone neopasnog otpada, a smanjenje je u odnosu na prethodnu godinu nastalo jer TE Plomin 1 nije radila.