EN
Toplinska energija

Toplinska energija

Tržište toplinskom energijom u Republici Hrvatskoj uređeno je na način da krajnji kupci uspostavljaju ugovorni odnos s:
 

  • kupcem toplinske energije ili
  • opskrbljivačem toplinskom energijom.

 
Ugovorni odnos s kupcem toplinske energije uspostavljaju krajnji kupci vlasnici poslovnih prostora unutar zgrada/građevina spojenih na zajednička obračunska mjerila toplinske energije.  Ovlašteni predstavnik krajnjih kupaca u ime svih krajnjih kupaca sklapa jedan jedinstveni Ugovor o potrošnji toplinske energije s odabranim kupcem toplinske energije. Odluka o odabiru kupca toplinske energije i sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije donosi se većinom glasova krajnjih kupaca u zgradi/građevini, a primjenjuje se na sve krajnje kupce.
 
Kupac toplinske energije mora biti upisan u Registar kupaca toplinske energije  Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).
 
Unutar HEP grupe djelatnost kupca toplinske energije obavlja HEP-Toplinarstvo d.o.o., koje je najveći kupac toplinske energije u Republici Hrvatskoj.

Ugovorni odnos s opskrbljivačem toplinskom energijom uspostavljaju krajnji kupci, vlasnici poslovnih prostora ili industrijskih objekata, koji imaju svoje obračunsko mjerno mjesto te koji samostalno upravljaju svojim unutarnjim instalacijama grijanja. Krajnji kupac sklapa Ugovor o opskrbi toplinskom energijom s odabranim opskrbljivačem toplinskom energijom.
 
Opskrba toplinskom energijom je energetska djelatnost, a opskrbljivač toplinskom energijom mora imati dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).
 
Unutar HEP grupe djelatnost opskrbe toplinskom energijom obavlja HEP-Toplinarstvo d.o.o., koje je najveći opskrbljivač toplinskom energijom u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije informacije potražite na internetskim stranicama HEP-Toplinarstva d.o.o.