EN
Financijska izvješća

Financijska izvješća

Odgovornost za sastavljanje konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja

Uprava HEP-a d.d. je odgovorna za sastavljanje godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva na dan 31. prosinca završene godine u propisanom obliku temeljem Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08, 12/09, 130/10), te u skladu s ostalim propisima koji uređuju poslovanje Društva.
 
Također, Uprava Društva je dužna osigurati da godišnji konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji budu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07, 54/13) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“) koji su na snazi u Europskoj uniji, tako da pružaju istinit i objektivan prikaz ne/konsolidiranog financijskog stanja, ne/konsolidiranih rezultata poslovanja, ne/konsolidiranih promjena kapitala i ne/konsolidiranih novčanih tijekova Društva u izvještajnom razdoblju.
 
Izvješće neovisnog revizora

Redovna revizija godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja obavlja se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima od strane neovisnog revizora za razdoblje 01.01. – 31.12. koji izražava svoje mišljenje o priloženim ne/konsolidiranim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.
 
Osnove računovodstva

Grupa vodi računovodstvene evidencije na hrvatskom jeziku, u kunama i u skladu s hrvatskim zakonskim propisima i računovodstvenim načelima te praksom koje se pridržavaju društva u Hrvatskoj. Računovodstvene evidencije ovisnih društava u Hrvatskoj i u inozemstvu vode se sukladno važećim propisima dotičnih zemalja.
 
Financijski izvještaji grupe pripremljeni su u tisućama kuna.

Godišnja izvješća

Godišnja izvješća HEP grupe možete pronaći pod publikacijama.
 
 
 

HEP grupa - Godišnji konsolidirani


2022.2021.2020.2019.2018.2017.2016.2015.2014.2013.2012.2011.2010.


HEP d.d. – Godišnji nekonsolidirani


2022.2021.2020.2019.2018.2017.2016.2015.2014.2013.2012.2011.2010.


HEP grupa - Polugodišnji konsolidirani


2022.2021.2020.2019.2018.2017.2016.2015.2014.2013.2012.2011.


HEP d.d. - Polugodišnji nekonsolidirani


2022.2021.2020.2019.2018.2017.2016.2015.2014.2013.2012.2011.